Kikutniczka pospolita Chelidurella acanthopygia (Géné, 1832)