Źródła rekordów przedstawionych na mapach

 

Mapy rozmieszczenia poszczególnych gatunków prostoskrzydłych wykonano na podstawie 136 prac zestawionych poniżej oraz na podstawie zweryfikowanych niepublikowanych obserwacji dostarczonych przez autorów danych (240 osób). Łącznie w bazie zgromadzono dotychczas ok. 15 700 rekordów, na podstawie których wygenerowano mapki gatunkowe. Pokrycie terenu kraju obserwacjami przedstawia poniższa mapka.

 

 

Źródła danych literaturowych:

  

Aleksandrowicz O. 2017. First record of sickle–bearing bush–cricket Pheneroptera falcata (Poda, 1761) (Orthoptera, Phaneropteridae) in Middle Pomerania. Journal of Ecology and Protection of the Coastline 21: 87–90.

Baran I. 1958. Badania nad prostoskrzydłymi (Orthoptera) łąk Zemborzyc i Wrotkowa (pow. Lublin). Annales Universitatis Mariae Curie–Skłodowska, C, 12: 199–211.

Bazyluk W. 1948. Przyczynek do fauny prostoskrzydłych (Orthoptera) i skorków (Dermaptera) woj. poznańskiego. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią 1: 154–159.

Bazyluk W. 1949. Prostoskrzydłe (Orthoptera) Siemienia (województwo lubelskie) i okolicy. Prace Komisji Biologicznej Wydziału Matematyczno–Przyrodniczego Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 12: 1–95.

Bazyluk W. 1949. Materiały do fauny Ziem Zachodnich. Prostoskrzydłe (Orthoptera) Ziemi Lubuskiej i Śląska. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią 2: 136–156.

Bazyluk W. 1950. Opaślik sosnowiec (Barbitistes constrictus Br. Watt.) na Ziemiach Zachodnich, jego rozmieszczenie w Polsce i nieco biologii. Polskie Pismo Entomologiczne 19: 213–220.

Bazyluk W. 1956. Uwagi dotyczące zmian zachodzących i zaobserwowanych w ostatnich latach w obrębie ortopterofauny. Polskie Pismo Entomologiczne 24(2): 113–121.

Bazyluk W. 1957. Nowe dla Polski lub rzadsze gatunki z rzędów Blattodea, Mantodea, Orthoptera i Dermaptera. Fragmenta Faunistica 7: 263–282.

Bednarz S. 1953. Wzrost głowy larw Tettigonia viridissima L. (Saltatoria, Tettigoniidae) a hipoteza Dyara. Polskie Pismo Entomologiczne 23: 191–203.

Bednarz S. 1957. Z biologii Tachycines asynamorus Adel. (Orthoptera, Gryllacrididae). Polskie Pismo Entomologiczne 26: 191–204.

Bednarz S. 1967. Prostoskrzydłe (Orthoptera) Cedzyny i okolicy (pow. Kielce). Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Zeszyty Przyrodnicze 7: 79–86.

Bednarz S. 1976. Prostoskrzydłe (Orthoptera), karaczany (Blattodea) i skorki (Dermaptera) Doliny Baryczy. Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Zeszyty Przyrodnicze 16: 99–117.

Bednarz S. 1988. Othoptera, Blattodea and Dermaptera of Trzebnicko–Ostrzeszowskie Hills. Acta Zoologica Cracoviensia 31: 363–382.

Bena W. 2012. Dzieje Puszczy Zgorzelecko–Osiecznickiej. F. H. Agat, Wydawnictwo ADREM, Zgorzelec, Jelenia Góra, ss. 1–344.

Blaik T. 2007. Nowe dane o Phaneroptera falcata (Poda, 1761) i innych gatunkach prostoskrzydłych (Orthoptera: Tettigoniidae, Catantopidae, Acrididae) ze Śląska i Sudetów Wschodnich. Przyroda Sudetów 10: 89–96.

Bobrowicz G., Konieczny K. 2004. Waloryzacja przyrodnicza gminy Trzebnica. Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody „pro Natura”, Wrocław, ss. 1–102.

Bogucki Z. 1977. Zagadnienia biologii i ekologii szpaka (Sturnus vulgaris L.) oraz próba określenia jego roli w agrocenozach. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Seria Zoologia 6: 1–79.

Böhme W., Geissler P., Wagner P. 2011. A remarkable record of Phaneroptera falcata (Poda, 1761) (Saltatoria: Phaneropteridae) from north–eastern Poland. Bonn Zoological Bulletin 60(1): 109–111.

Bönsel A., Runze M. 2000. Ein Habitat der Rotflügeligen Schnarrschrecke (Psophus stridulus L. 1758) im nordöstlichen Polen. Articulata 15(1): 49–62.

Borowiak M., Liana A. 2009. Zmiany w faunie prostoskrzydłych (Orthoptera) w ciągu 50 lat istnienia Kampinoskiego Parku Narodowego. W: Andrzejewska A., Lubański A. (red.). Trwałość i efektywność ochrony przyrody w polskich parkach narodowych. Kampinoski Park Narodowy, Izabelin, ss. 373–385.

Brodacki M. 2012. Pierwsze stwierdzenie nabocznia Mecostethus parapleurus (Hagenbach, 1822) (Orthoptera, Acrididae) w Bieszczadach. Naturalia 1: 143–145.

Brodacki M. 2014 (2015). First records of the Large Cone–head Bush–cricket Ruspolia nitidula (Scopoli, 1786) (Orthoptera, Tettigoniidae) in Poland. Naturalia 3: 123–126.

Cabała S., Gębicki C., Pierzgalski K., Zygmunt J. 2009. Stanowiska przyrodnicze Częstochowy. W: Rempała S. (red.). Przyroda Częstochowy – opracowanie. Urząd Miasta Częstochowy, Częstochowa.

Ciach M., Tabor J. 2003. Stanowisko siodlarki Ephippiger ephippiger (Fiebig) – Orthoptera: Ephippigeridae na Nizinie Mazowieckiej. Kulon 8(2): 38–39.

Ciechanowski M., Kowalczyk J. K., Błażuk J. 2004. Waloryzacja rezerwatów roślinności kserotermicznej „Biała Góra”, „Kwidzyńskie Ostnice” i „Miłachowo” (woj. pomorskie) w oparciu o wybrane elementy fauny (Insecta, Amphibia, Reptilia, Aves, Mammalia). Przegląd Przyrodniczy 15(3–4): 83–108.

Ciechanowski M., Kowalczyk J. K., Błażuk J., Jaskuła R., Zieliński S. 2001. Wstępna inwentaryzacja i waloryzacja faunistyczna postulowanego rezerwatu przyrody „Przyjaźń” na Pojezierzu Kaszubskim. Rocznik Naukowy Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody „Salamandra” 5: 5–25.

Ciechanowski M., Kowalczyk J. K., Zieliński S. 2004. Niektóre inne grupy bezkręgowców (Porifera; Turbellaria; Hirudinea; Aranei; Insecta: Odonata, Orthoptera, Heteroptera, Homoptera, Neuroptera, Coleoptera, Lepidoptera, Diptera). W: Ciechanowski M., Fałtynowicz W., Zieliński S. (red.). Przyroda projektowanego rezerwatu „Dolina Mirachowskiej Strugi” na Pojezierzu Kaszubskim. Acta Botanica Cassubica 4: 90–97.

Ciechanowski M., Kowalczyk J. K., Przesmycka A., Wójcik C. 2008. Fortyfikacje Grodziska w Gdańsku jako ostoja różnorodności fauny w krajobrazie wielkomiejskim. W: Indykiewicz P., Jerzak L., Barczak T. (red.). Fauna miast. Ochronić różnorodność biotyczną w miastach. SAR „Pomorze”, Bydgoszcz, ss. 547–555.

Czader B., Wiśniewski M. 2014. Owady. W: Mysłajek R. W. (red.). Monografia przyrodnicza Góry Bucze. Gmina Brenna, Brenna, ss. 67–75.

Czechowski P., Jędro G., Orzechowski R. 2017. Nowe stanowiska nadobnika włoskiego Calliptamus italicus (Linnaeus, 1758) (Orthoptera, Acrididae, Calliptaminae) w województwie lubuskim. Przegląd Przyrodniczy 28(2): 127–129.

Czechowski P., Adamski M., Dubicka A., Wasylków E. 2018. Kolejne obserwacje Leptophyes punctatissima (Bosc, 1792) (Orthoptera, Tettigoniidae) w województwie lubuskim. Przegląd Przyrodniczy 19(3): 97–100.

Demel K. 1924. Nad Wigrami. Szkice naturalisty. Biblioteka Przyrodnika, T. 2–5, Cieszyn, ss. 1–130.

Eichler B. 1889. Korespondencyja Wszechświata, Wszechświat, Tom 8, nr 50: 802.

Gawałek M., Dudek K., Ekner–Grzyb A., Kwieciński Z., Śliwowska J. H. 2014. Ecology of the field cricket (Gryllidae: Orthoptera) in farmland: the importance of livestock grazing. North–Western Journal of Zoology 10(2): 325–332.

Grobelny S. 1975. Badania nad karaczanami (Blattodea), prostoskrzydłymi (Orthoptera) i skorkami (Dermaptera) Nadleśnictwa Baszków w pow. krotoszyńskim. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Seria C – Zoologia 27: 123–140.

Grobelny S. 1987. Dalsze stanowiska podłatczyna dwubarwnego Metrioptera (Bicolorana) bicolor (Philippi) (Orthoptera, Tettigoniidae) w województwie szczecińskim. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Seria C – Zoologia 35: 33–40.

Grobelny S., Naskręcki P. 1989. Leptophyes punctatissima (Bosc, d’Antic, 1792) (Orthoptera, Tettigoniidae) w Polsce. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Seria C – Zoologia 38: 137–140.

Grobelny S., Tryjanowski P. 1997. Długoskrzydła forma Metrioptera roeselii var. diluta (Charpentier, 1825) (Orthoptera: Tettigoniidae) na Słowińskim Wybrzeżu Bałtyku. Wiadomości Entomologiczne 16(2): 116.

Grobelny S., Tryjanowski P. 2002. Skaczą, grają i fruwają, czyli świerszcze, pasikoniki i… prusaki. W: Wiesiołowski J. (red.). Wśród zwierząt i roślin. Kronika Miasta Poznania 3: 126–134.

Grochowska S. 1928. Wykaz Prostoskrzydłych (Orthoptera, Saltatoria) z okolic Gostynina. Rozprawy i  Wiadomości z Muzeum im. Dzieduszyckich 10: 72–81.

Grzywacz B., Heller K.–G., Warchałowska–Śliwa E., Karamysheva T. V., Chobanov D. P., 2017. Evolution and systematics of Green Bush–crickets (Orthoptera: Tettigoniidae: Tettigonia) in the Western Palaearctic: testing concordance between molecular, acoustic and morphological data. Organisms Diversity & Evolution 17: 213–228.

Gwardjan M. 2012. Nowe stanowiska trajkotki czerwonej Psophus stridulus (Linnaeus, 1758) (Orthoptera, Acrididae) na Wyżynie Małopolskiej. Naturalia 1: 150–151.

Gwardjan M., Sępioł B., Brodacki M. 2014 (2015). Nowe stanowiska świerszczyka szarego Modicogryllus frontalis (Fieber, 1844) (Orthoptera, Gryllidae) na Wyżynie Małopolskiej. Naturalia 3: 127–129.

Heller K.–G., Orci K. M., Grein G., Ingrisch S. 2004. The Isophya species of Central and Western Europe (Orthoptera: Tettigonoidea: Phaneropteridae). Tijdschrift voor Entomologie 147: 237–258.

Hospers A. 1996. Grasshoppers of Bialowieza, Eastern Poland near Bialystok. [http://www.uw-organisatic.nl/grasshopper/grasshoppers Bialowieza poland.htm].

Imiela A., Depa Ł., Simka M. 2016. Nowe stanowisko Miramella alpina (Kollar, 1833) (Orthoptera, Catantopidae) w Beskidach Zachodnich. Acta Entomologica Silesiana 24(online 023): 1–4.

Iorgu I. Ş, Heller K.–G. 2013. The bush–cricket Isophya kraussii (Orthoptera: Phaneropteridae): bioacoustics, distribution and description of a new subspecies from Romania. Zootaxa 3640(2): 258–269.

Jarčuška B., Kanuch P., Krištín A. 2015. Orthoptera and Mantodea assemblages of East Carpathian Mts (Central Europe). Folia Faunistica Slovaca 20(2): 167–182.

Jatulewicz I., Gębicki C. 2003. Drugie stanowisko Nemobius sylvestris (Bosc d’Antic, 1792) (Orthoptera, Grylloidea, Gryllidae) w Polsce. Acta Entomologica Silesiana 9–10: 57–60.

Kaczmarek B., Knapik K. 1974. Prostoskrzydłe (Orthoptera), karaczany (Blottodea) i skorki (Dermaptera) Wielkopolskiego Parku Narodowego. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Seria C – Zoologia 27: 69–82.

Kadej M., Dobosz R., Martyniak K., Regner J., Dolata P. T., Smolis A., Tarnawski D. 2018. Nowe stwierdzenia modliszki zwyczajnej Mantis religiosa religiosa (Linnaeus, 1758) (Insecta: Mantodea) na Śląsku oraz w Południowej Wielkopolsce. Acta Entomologica Silesiana 26(online 042): 1–9.

Kamiński P. 1984. Pokarm kawki (Corvus monedula) w rozwoju gniazdowym. Notatki Ornitologiczne 24(3–4): 167–175.

Kapuściński S. 1951. Nowe stanowisko śpieszka cieplarnianego Tachycines asynamorus Adel. (Orthoptera, Locustidae) na ziemiach polskich. Polskie Pismo Entomologiczne 20: 100–101.

Kaszyca N., Masłowski A., Taszakowski A. 2018. Nowe dane na temat rozmieszczenia Myrmecophilus acervorum (Orthoptera, Myrmecophilidae) w Polsce. Acta Entomologica Silesiana 26(online 029): 1–6.

Kaszyca N., Velasquez W., Taszakowski A. 2017. Rozmieszczenie i biologia Myrmecophilus acervorum (Orthoptera, Myrmecophilidae) w Polsce. W: Bieniasz M. et al. (ed.), International Conference of Natural and Medical Sciences: Young Scientists, PhD Students and Students 1 to 3 of December 2017, Lublin, Poland. MEDtube Science Dec, 2017; Vol. 5(4) Suppl.: 122–123.

Kata K. 2005. Nowe stanowisko szarańczy wędrownej Locusta migratoria L. w Polsce. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 61(2): 100–102.

Kéler S. 1923. Z wycieczki entomologicznej do Puszczy Białowieskiej. Rozprawy i  Wiadomości z Muzeum im. Dzieduszyckich 7–8: 207–211.

Kieruzel M. 1995. Zarys biologii świerszcza domowego Acheta domesticus L. Wszechświat 96: 247–250.

Kočárek P. 2000. Orthopteroides insects (Orthoptera, Blattaria, Dermaptera) of the Polesie National Park and its surroundings. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 19(1): 89–97.

Kowalczyk J. K. 2004. Urbanizacja polany Bernadowo zagrożeniem dla interesujących owadów. Gawron 2(31): 7–12.

Kowalczyk J. K., Kurzac T. 2003. Owady chronione, zagrożone i rzadkie Ogrodu Botanicznego w Łodzi. Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów 12: 207–217.

Kowalczyk J. K., Kurzac T. 2003. Autostrada zagrożeniem dla rzadkich owadów. Przyroda Polski Środkowej 6: 23–25.

Kowalczyk J. K., Kurzac T. 2006. Zagrożone, rzadkie i interesujące gatunki owadów w Parku Krajobrazowym Wzniesień Łódzkich. Przyroda Polski Środkowej 8: 32–39.

Kowalczyk J. K., Kurzac T. 2007. Chronione, zagrożone i rzadkie gatunki owadów w rezerwacie Polana Siwica w Bolimowskim Parku Krajobrazowym. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 63(4): 60–69.

Kowalczyk J. K., Kurzac T., Soszyński B. 2009. Porobnica paskowana Amegilla quadrifasciata (Villers, 1789) (Hymenoptera, Apoidea) – nowe stanowisko rzadkiej polilektycznej pszczoły w Polsce. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 65(3): 231–233.

Kowalczyk J. K., Nadolski J. 2006. Wstępne wyniki badań owadów w trzech wybranych obiektach chronionych Parku Krajobrazowego Międzyrzecza Warty i Widawki. Przyroda Polski Środkowej 8: 44–48.

Kowalczyk J. K., Twerd L. 2011. Aculeata and other interesting insects of empty land in the city of Gdynia (Poland). W: Indykiewicz P., Jerzak L., Boehner J., Kavanagh B. (eds.). Urban Fauna. Studies of animal biology, ecology and conservation in European cities. UTP Bydgoszcz, ss. 261–267.

Kowalczyk J. K., Watała C. 1990. Przyczynek do poznania entomofauny projektowanego Suchedniowsko–Oblęgorskiego Parku Krajobrazowego. Rocznik Świętokrzyski 17: 173–180.

Kozikowski A. 1927. Opaślik sosnowiec (Barbitisces constrictus Br.) jako nowy szkodnik sosny. Polskie Pismo Entomologiczne 6: 33–48.

Krasucki A. 1928. Szkodniki owadzie na plantacjach buraków cukrowych w połud.–wsch. Polsce w latach 1921–1928. Polskie Towarzystwo Entomologiczne 7: 201–206.

Krzemieniewski W. 1933. Przyczynek do flory i fauny powiatu siedleckiego. Bibl. Reg. Naucz. Szkół Powsz. W Siedlcach, Siedlce, ss. 1–22.

Kubacka M. 1956. Materiały do fauny prostoskrzydłych (Orthoptera) powiatu konińskiego (woj. poznańskie). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Poznańskiego, Biologia 1: 59–67.

Kuntze R. 1930. Przyczynek do znajomości fauny szarańczaków (Orthoptera) południowej Polski. Polskie Pismo Entomologiczne 9: 99–103.

Kuravova K. 2014. Orthopteran fauna of Hel Peninsula in Poland. Fragmenta Faunistica 57(1): 41–46.

Kurzac T. 1990. Osobliwości faunistyczne projektowanego Sulejowskiego Parku Krajobrazowego. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 46(2–3): 62–72.

Liana A. 1976. Prostoskrzydłe (Orthoptera) siedlisk kserotermicznych na Wyżynie Małopolskiej. Fragmenta Faunistica 20: 469-558.

Liana A. 1990. Rozprzestrzenienie i ekologia prostoskrzydłych (Orthoptera) w Górach Świętokrzyskich. Fragmenta Faunistica 33: 203–246.

Liana A. 1993. Występowanie rzadkiego pająka – tygrzyka Argiope bruennichi na Roztoczu. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 49(2): 49–53.

Liana A. 2002. Fauna prostoskrzydłych (Orthoptera) Lasów Janowskich. Nowy Pamiętnik Fizjograficzny 1(1): 53–66.

Liana A. 2010. Operat ochrony owadów prostoskrzydłych (Orthoptera). W: Plan ochrony Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Krameko, ss. 245–264.

Liana A. 2012. Materiały do poznania fauny prostoskrzydłych (Orthoptera) Beskidu Żywieckiego. Nowy Pamiętnik Fizjograficzny 7: 7–23.

Liana A. 2013. Orthopterans (Orthoptera) of the Tatra Mountains and Podhale (Poland). Fragmenta Faunistica 56(2): 113–129.

Liana A., Armatys P. 2015. Prostoskrzydłe (Orthoptera) Gorców i Gorczańskiego Parku Narodowego. Ochrona Beskidów Zachodnich 6: 70–84.

Liana A., Michalcewicz J. 2014. Meconema meridionale Costa, 1860 (Orthoptera: Tettigonioidea: Meconematidae) – the first record in Poland. Polish Journal of Entomology 83(3): 181–188.

Łęgowski D., Kuńka A. 2006. Materials to the distribution of protected, rare and endangered insects species in the Stobrawa Landscape Park. Opole Scientific Society Nature Journal 39: 57–60.

Łomnicki M. 1876. Materyjały do fauny szarańczaków galicyjskich. Sprawozdanie Komisyi Fizyograficznej 10: 1–14.

Mielczarek S., Grobelny S. 2018. Stanowiska sinicy nadbrzeżnej Aiolopus thalassinus (Fabricius, 1781) (Orthoptera, Acrididae) we wschodniej Wielkopolsce. Przegląd Przyrodniczy 29(1): 118–124.

Moczulska W. 1979. Prostoskrzydłe (Orthoptera) Ziemi Lubuskiej. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Seria C – Zoologia 32: 45–58.

Naskręcki P. 1992. Owady prostoskrzydłe (Insecta, Orthoptera).W: Kostrzewski A. (red.). Wielkopolski Park Narodowy, człowiek i środowisko – wybrane problemy. Morena. Prace i Materiały Wielkopolskiego Parku Narodowego 1: 34–35.

Okoń D., Gębicki C., Majchrzak B., Witkowska E. 2014. Walory przyrodnicze Łąk Niegowonickich. W: Parusel J. B. Regionalne czerwone listy zagrożenia w ochronie zasobów przyrody – ich rola i znaczenie oraz stan i potrzeby. Konferencja naukowa z okazji jubileuszu 20–lecia CDPGŚ, 26 listopada 2014, Katowice. Streszczenia referatów i posterów: 49.

Okulewicz J. 1991. Pokarm piskląt potrzosa (Emberiza schoeniclus) w środowisku stawów hodowlanych. Ptaki Śląska 8: 1–17.

Olbrycht T., Ćwikowska B. 2015. Pierwsze stwierdzenie świerszcza polnego Gryllus campestris Linnaeus, 1758 (Orthoptera, Grillidae) w Bieszczadzkim Parku Narodowym. Roczniki Bieszczadzkie 23: 387–391.

Olejniczak M. 2007. Gmina Sieroszewice. Przyroda – historia – zabytki. Urząd Gminy w Sieroszewicach.

Orzechowski R. 2009. Obserwacje wybranych gatunków prostoskrzydłych (Orthoptera) w południowej części województwa lubuskiego. Przegląd Przyrodniczy 20(1–2): 45–50.

Orzechowski R., Wasielewski H. 2015. Entomofauna. W: Pukacz A., Pełechaty M. (red.). 30 lat – Łagowsko–Sulęciński Park Krajobrazowy – różnorodność ekologiczna i gatunkowa. ZPKWL, ss. 202–216.

Orzechowski R., Wasielewski H. 2016. Owady Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego – pozostałe grupy. W: Maciantowicz M. (red.). 20 lat – Gryżyński Park Krajobrazowy – monografia przyrodnicza. ZPKWL, ss. 180–195.

Panagiotopoulou  H., Baca  M., Baca  K., Sienkiewicz  P., Ślipiński  P., Żmihorski  M. 2016. Genetic identification of a non–native species introgression into wild population of the field cricket Gryllus campestris (Orthoptera: Gryllidae) in Central Europe. European Journal of Entomology 113: 446–455.

Pętal J. 1961. Materiały do znajomości mrówek (Formicidae) Lubelszczyzny (I–IV). Fragmenta Faunistica 9(12): 135–151.

Poliński W. 1922. Drobne notatki ortopterologiczne. Annales Zoologici Musei Polonici Historiae Naturalis 1(2–3): 148–151.

Poliński W., Demel K. 1921. Notatki z wycieczki zoologicznej na jeziora kujawskie. Pamiętnik Fizjograficzny 26: 1–9.

Pongrácz A. 1922. Przyczynki do fauny prostoskrzydłych Polski. Annales Zoologici Musei Polonici Historiae Naturalis 1(2–3): 124–136.

Rada S., Trnka F. 2016. First record of Modicogryllus frontalis (Orthoptera, Grillidae) from the Baltic coast. Fragmenta Faunistica 59(1): 47–50.

Rębiś M. 1998. Zmiany liczebności i rozmieszczenia oraz elementy biologii rozrodu kraski (Coracias garrulus) w Puszczy Kozienickiej. Kulon 3(1): 67–73.

Sępioł B. 2012. Nowe stanowiska nadobnika włoskiego Calliptamus italicus (Linnaeus, 1758) (Orthoptera, Catantopidae) na Wyżynie Małopolskiej. Naturalia 1: 148–149.

Smolis A., Malkiewicz A., Adamski A. 2009. Nowe dane o ekspansji długoskrzydlaka Phaneroptera falcata (Poda, 1761) (Orthoptera: Ensifera: Tettigoniidae) na Śląsku. Przyroda Sudetów 12: 57–60.

Sobuś T., Sikora D. 2012. Elementy ekologii żerowania srokosza Lanius excubitor w krajobrazie rolniczym Podkarpacia. Ptaki Podkarpacia 12: 103–110.

Sokołowski J. 1928. Fauna owadów prostoskrzydłych (Orthoptera) województwa poznańskiego. Prace Komisji Matematyczno–Przyrodniczej Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 4: 97–168.

Sokołowski J. 1939. Gryllus frontalis Fieb. bei Poznań. Polskie Pismo Entomologiczne 16/17: 167.

Sosnowski J., Chmielewski S. 1996. Breeding biology of the Roller Coracias garrulus in Puszcza Pilicka Forest (Central Poland). Acta Ornithologica 31(2): 119–131.

Stolarz P. (red.). 2011. Rezerwat Bagno Jacka – monografia przyrodnicza. Centrum Ekologii Człowieka, Warszawa, ss. 1–61.

Stolarz P., Stolarz J. 2009. Wychodnie limonitu z interesującą entomofauną w Dolinie Dolnej Pilicy. Kulon 14: 147–148.

Smreczyński S. 1901. Przyczynek do fauny galicyjskich szarańczaków. Sprawozdania Komisji Fizyograficznej Akademii Umiejętności 35: 67–72.

Szeliga–Mierzeyewski W. 1928. Dermaptera et Orthoptera Polonica (Notatka tymczasowa). Rozprawy i  Wiadomości z Muzeum im. Dzieduszyckich 10: 59–65.

Szeliga–Mierzeyewski W. 1930. Prostoskrzydłe okolic Wierzbinka (woj. kieleckie). Polskie Pismo Entomologiczne 9: 208–212.

Szulczewski J. 1926. Materiały do fauny szarańczaków (Orthoptera) Wielkopolski. Polskie Pismo Entomologiczne 5: 87–89.

Szymczakowski W. 1957. Występowanie Acheta frontalis (Fieb.) (Orthoptera, Gryllidae) na Wyżynie Małopolskiej. Polskie Pismo Entomologiczne 26: 109–122.

Szymkiewicz M., Szymkiewicz E. 2015. Stanowiska długoskrzydlaka sierposza Phaneroptera falcata (Poda, 1761) (Orthoptera: Tettigonidae) w makroregionie Pojezierze Mazurskie (Polska Północno–Wschodnia). Kulon 20: 135–139.

Szymkowiak P., Tryjanowski P., Winiecki A., Grobelny S., Konwerski S. 2005. Habitat differences in the food composition of the wasp–like spider Argiope bruennichi (Scop.) (Aranei: Araneidae) in Poland. Belgian Journal of Zoology 135(1): 33–37.

Taszakowski A., Kolak G., Imiela A. 2013. Nowe stanowisko Myrmecophilus acervorum (Panzer, 1799) (Orthoptera, Myrmecophilidae) w Polsce. Acta Entomologica Silesiana 21: 5–8.

Theuerkauf J., Rouys S. 2006. Do Orthoptera need human land use in Central Europe? The role of habitat patch size and linear corridors in the Białowieża Forest, Poland. Biodiversity and Conservation 15: 1497–1508.

Theuerkauf J., Rouys S., Grein G., Becker A. 2005. New records of Orthoptera in the Bieszczady Mountains (Southeast Poland) with special regard to the genus Isophya. Fragmenta Faunistica 48(1): 9–14.

Tończyk G., Soszyńska–Maj A., Jażdżewska T., Klasa A., Jaskuła R. 2010. Materiały do znajomości owadów Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich. Jętki (Ephemeroptera), prostoskrzydłe (Orthoptera), pluskwiaki (Hemiptera), wielkoskrzydłe (Megaloptera), gryzki (Psocoptera) i błonkówki (Hymenoptera). W: Jaskuła R., Tończyk G. (red.). Owady (Insecta) Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich, Dyrekcja PKWN, Mazowiecko–Świętokrzyskie Towarzystwo Ornitologiczne, Łódź: 187–195.

Urbański J. 1931. Materiały do fauny owadów prostoskrzydłych województwa poznańskiego. Polskie Pismo Entomologiczne 10: 50–59.

Wilk T., Michalczuk W., Brochocki S., 2014. Pierwsze stwierdzenia długoskrzydlaka sierposza Phaneroptera falcata (Orthoptera: Tettigoniidae) na Pomorzu Zachodnim. Przegląd Przyrodniczy 25(3): 66–68.

Wanat M., Białooki P. 1997. Polysarcus denticauda (Charpentier, 1825) – gatunek pasikonika (Orthoptera: Tettigonioidea: Phaneropteridae) nowy w faunie Polski. Wiadomości Entomologiczne 16(2): 115–116.

Warchałowska–Śliwa E., Maryańska–Nadachowska A. 1995. Cytogenetic studies of the genus Tettigonia (Orthoptera, Tettigonioidea, Tettigoniinae). I. C–bands and NOR's activity. Folia Biologica 43: 29–34.

Warchałowska–Śliwa E., Maryańska–Nadachowska A., Kostia D. 1992. Prostoskrzydłe (Orthoptera) Wyżyny Krakowsko–Częstochowskiej. Prądnik 5: 161–180.

Warchałowska–Śliwa E., Chobanov D. P., Grzywacz B., Maryańska–Nadachowska A. 2008. Taxonomy of the Genus Isophya (Orthoptera, Phaneropteridae, Barbitistinae): Comparison of Karyological and Morphological Data. Folia Biologica 56(3–4): 227–241.

Waszek A. A. 1931. Przyczynki do znajomości owadów w okolicach Katowic–Ligoty. Czas. Przyr. Ilustr. 5: 224–227.

Wołyńska J. 1975. Prostoskrzydłe (Orthoptera), karaczany (Blattodea) i skorki (Dermaptera) niektórych biotopów leśnych Wielkopolskiego Parku Narodowego. Polskie Pismo Entomologiczne 45: 397–413.

Zajcev F. A. 1908. K entomofaune okrestnostej Novoj Aleksandrij, Ljublinskoj gub. Rus. Ent. Obozr. 8: 155–158.

Żurawlew P. 2009. Stanowiska długoskrzydlaka sierposza Phaneroptera falcata (Poda, 1791) (Orthoptera, Tettigoniidae) w powiecie pleszewskim w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 20(1–2): 110–113.

Żurawlew P., Grobelny S. 2012. Prostoskrzydłe (Orthoptera) powiatu pleszewskiego (województwo wielkopolskie). Przegląd Przyrodniczy 23(4): 77–96.

Żurawlew P., Grobelny S. 2016. Występowanie Leptophyes punctatissima (Bosc, 1792) (Orthoptera, Tetiigoniidae) w Polsce. Przegląd Przyrodniczy 27(1): 107–112.

Żurawlew P., Grobelny S., Markiewicz E. (w przygotowaniu). Nowe dane o skorkach (Dermaptera), prostoskrzydłych (Orthoptera), karaczanach (Blattodea) i modliszkach (Mantodea) powiatu pleszewskiego (Nizina Wielkopolsko–Kujawska).

Żurawlew P., Grobelny S., Orzechowski R. 2017. Ekspansja długoskrzydlaka sierposza Phaneroptera falcata (Poda, 1791) (Orthoptera: Tettigoniidae) w Polsce. Przegląd Przyrodniczy 28(2): 39–62.

Strony internetowe:

chwilezachwycone.blogspot.com