Źródła rekordów przedstawionych na mapach

 

Mapy rozmieszczenia poszczególnych gatunków prostoskrzydłych wykonano na podstawie 385 prac zestawionych poniżej oraz na podstawie zweryfikowanych niepublikowanych obserwacji dostarczonych przez autorów danych (990 osób). Łącznie w bazie zgromadzono dotychczas ponad 62 000 rekordów, na podstawie których wygenerowano mapki gatunkowe.
 

 

Publikacje

Adamczewski S. 1949. Rzut oka na zmiany w faunie Warszawy i okolic wywołane przez wojnę. Polskie Pismo Entomologiczne 18: 268-275.

Aleksandrowicz O. 2017. First record of sickle–bearing bush–cricket Phaneroptera falcata (Poda, 1761) (Orthoptera, Phaneropteridae) in Middle Pomerania. Journal of Ecology and Protection of the Coastline 21: 87–90.

Andrzejewska L., Wójcik Z. 1970. The influence of Acridoidea on the primary production of a meadow (field experiment). Ekologia Polska 18(5): 89–109.

Baer W. 1904. Zur Orthopterenfauna der preussischen Oberlausitz. Abhandlungen der Naturforschenden Gesellschaft zu Görlitz 24: 123–127.

Baer W. 1909. Bemerkungen über Barbitistes constrictus Br. und Leptophyes albovittata Koll. Zeitschrift für Wissenschaftliche Insektenbiologie 5: 136–

137.

Baran I. 1958. Badania nad prostoskrzydłymi (Orthoptera) łąk Zemborzyc i Wrotkowa (pow. Lublin). Annales Universitatis Mariae Curie–Skłodowska, C, 12: 199–211.

Bazyluk W. 1946. Prostoskrzydłe (Orthoptera) Siemienia i okolicy. Sprawozdanie PTPN 13: 60-62.

Bazyluk W. 1947. Projekt rezerwatów torfowiskowych w okolicy Siemienia (powiat Radzyń Podlaski, województwo lubelskie. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 3, 3-4: 58-61.

Bazyluk W. 1947. Szarańczaki (Orthoptera, Saltatoria) okolic Zwierzyńca (Zamojszczyzna). Fragmenta Faunistica 5: 123–137.

Bazyluk W. 1948. Przyczynek do fauny prostoskrzydłych (Orthoptera) i skorków (Dermaptera) woj. poznańskiego. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią 1: 154–159. 

Bazyluk W. 1949. Prostoskrzydłe (Orthoptera) Siemienia (województwo lubelskie) i okolicy. Prace Komisji Biologicznej Wydziału Matematyczno–Przyrodniczego Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 12(1): 1–95.

Bazyluk W. 1949. Przyczynek do znajomości fauny prostoskrzydłych (Orthoptera) i skorków (Dermaptera) województwa lubelskiego. Prace Komisji Biologicznej Wydziału Matematyczno–Przyrodniczego Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 12(1): 96-109.

Bazyluk W. 1950. Materiały do fauny Ziem Zachodnich. Prostoskrzydłe (Orthoptera) Ziemi Lubuskiej i Śląska. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią 2: 136–156. 

Bazyluk W. 1950. Opaślik sosnowiec (Barbitistes constrictus Br. Watt.) na Ziemiach Zachodnich, jego rozmieszczenie w Polsce i nieco biologii. Polskie Pismo Entomologiczne 19: 213–220.

Bazyluk W. 1954. Badania nad prostoskrzydłymi (Orthoptera), karaczanami (Blattodea) i skorkami (Dermaptera) północno–zachodniej Polski. Prace Komisji Biologicznej Wydziału Matematyczno–Przyrodniczego Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 15: 131–147.

Bazyluk W. 1955. Uwagi dotyczące zmian zachodzących i zaobserwowanych w ostatnich latach w obrębie ortopterofauny. Polskie Pismo Entomologiczne 24(2): 113–121.

Bazyluk W. 1956. Prostoskrzydłe – Orthoptera (Saltatoria). Klucze do oznaczania owadów Polski 11: 1-166.

Bazyluk W. 1957. Nowe dla Polski lub rzadsze gatunki z rzędów Blattodea, Mantodea, OrthopteraDermaptera. Fragmenta Faunistica 7(10): 263-282.

Bazyluk W. 1958. Tetrigidae (Orthoptera) Polski. Fragmenta Faunistica 7(15): 379–409.

Bazyluk W. 1962. Materiały do znajomości Orthoptera Palearktyki. I–II. Dwa nowe gatunki z rodzaju Tetrix Latr. Annales Zoologici 20(11): 207–212.

Bazyluk W. 1970. Prostoskrzydłe (Orthoptera) Ojcowskiego Parku Narodowego. Fragmenta Faunistica 15(20): 365–378.

Bazyluk W. 1971. Prostoskrzydłe (Orthoptera) Bieszczadów Zachodnich wraz z opisem Isophya posthumoidalis n. sp. Fragmenta Faunistica 17(6): 127–159.

Bazyluk W. 1978. Karaczany (Blattodea), prostoskrzydłe (Orthoptera) i skorki (Dermaptera) Pienin i góry Wżar. Fragmenta Faunistica 22(1): 7–50.

Bazyluk W., Liana A. 1970. Badania nad prostoskrzydłymi (Orthoptera) siedlisk kserotermicznych Polski. I–III. Fragmenta Faunistica 16(2): 11–20.

Bazyluk W., Liana A. 1979. Podsumowanie wyników badań nad lądowymi bezkręgowcami (Invertebrata terrestria) Pienin. Fragmenta Faunistica 24: 295-318.

Bazyluk W., Liana A. 1982a. Bezkręgowce. Ogólna charakterystyka. W: K. Zarzycki (red.) Przyroda Pienin w obliczu zmian. Studia Naturae, seria B 30: 260-263.

Bazyluk W., Liana A. 1982b. Owady. W: K. Zarzycki (red.) Przyroda Pienin w obliczu zmian. Studia Naturae, seria B 30: 264-291.

Bednarz S. 1953. Wzrost głowy larw Tettigonia viridissima L. (SaltatoriaTettigoniidae) a hipoteza Dyara. Polskie Pismo Entomologiczne 23: 191–203.

Bednarz S. 1957. Z biologii Tachycines asynamorus Adel. (Orthoptera, Gryllacrididae). Polskie Pismo Entomologiczne 26: 191–204.

Bednarz S. 1963. Proponowany rezerwat przyrody - polana „Polichno” (Dębina–polana) w pow. Pińczów i występujące tam prostoskrzydłe. Przegląd Zoologiczny 7(3): 246–251.

Bednarz S. 1966. Nowe stanowiska tygrzyka paskowanego, Agriope bruennichi Scop. (Argiopidae) w Polsce na Dolnym Śląsku. Przegląd Zoologiczny 10(2): 179-185.

Bednarz S. 1967. Prostoskrzydłe (Orthoptera) Cedzyny i okolicy (pow. Kielce). Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Zeszyty Przyrodnicze 7: 79–86.

Bednarz S. 1972. Prostoskrzydłe Orthoptera, karaczany Blattodea i skorki Dermaptera rezerwatu Muszkowicki Las Bukowy i terenów sąsiednich. Ochrona Przyrody 37: 89–103.

Bednarz S. 1976. Prostoskrzydłe (Orthoptera), karaczany (Blattodea) i skorki (Dermaptera) Doliny Baryczy. Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Zeszyty Przyrodnicze 16: 99–117.

Bednarz S. 1988. Orthoptera, Blattodea and Dermaptera of Trzebnicko–Ostrzeszowskie Hills. Acta Zoologica Cracoviensia 31: 363–382.

Belke G. 1860. O szarańczy i sposobach jej wygubienia. Żytomierz 31 + 11 pp.

Bena W. 2012. Dzieje Puszczy Zgorzelecko–Osiecznickiej. F. H. Agat, Wydawnictwo ADREM, Zgorzelec, Jelenia Góra, ss. 1–344.

Bena W., Żurawlew P. 2022. Stanowiska nadobnika włoskiego Calliptamus italicus (Linnaeus, 1758) (Orthoptera: Acrididae) w Puszczy Zgorzelecko-Osiecznickiej (Bory Dolnośląskie). Przyroda Sudetów 24: 103-108.

Bernard R., Samoląg J. 2020. Nowe stwierdzenia nadobnika włoskiego Calliptamus italicus (Linnaeus, 1758) i konika leśnego Chorthippus vagans (Eversmann, 1848) (Orthoptera: Acrididae) w centralnej Wielkopolsce. Przegląd Przyrodniczy 31(2): 159–162.

Blaik T. 2007. Nowe dane o Phaneroptera falcata (Poda, 1761) i innych gatunkach prostoskrzydłych (Orthoptera: Tettigoniidae, Catantopidae, Acrididae) ze Śląska i Sudetów Wschodnich. Przyroda Sudetów 10: 89–96.

Błeszyński S., Szymczakowski W. 1954. Notatki entomofaunistyczne z rezerwatu w Chotlu Czerwonym. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 10(3-4): 61-64.

Bloch-Orłowska J., Afranowicz-Cieślak R., Żółkoś K., Kukwa M., Kaczorowska E., Gerstmann E., Ściborski M., Meissner W., Pleskot I., Mikoś J. 2015. Przyroda rezerwatu „Helskie Wydmy” (Północna Polska). Acta Botanica Cassubica Monographiae 5: 1-123.

Bocheński Z. 1960. Pokarm puchacza Bubo bubo (L.) w Pieninach. Acta Zoologica Cracoviensia 5(8): 311–332.

Bogucki Z. 1974. A study on the diet of starling nestlings. Acta Zoologica Cracoviensia 19(17): 357–390.

Bogucki Z. 1977. Zagadnienia biologii i ekologii szpaka (Sturnus vulgaris L.) oraz próba określenia jego roli w agrocenozach. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Seria Zoologia 6: 1–79.

Borkowski A. 1999. Der Warzenbeiβer – Decticus verrucivorus (Linnaeus, 1758) (Orthopteroidea: Saltatoria) in den Westsudeten. Przyroda Sudetów Zachodnich 2: 63–66.

Böhme W., Geissler P., Wagner P. 2011. A remarkable record of Phaneroptera falcata (Poda, 1761) (Saltatoria: Phaneropteridae) from north–eastern Poland. Bonn Zoological Bulletin 60(1): 109–111.

Bönsel A., Runze M. 2000. Ein Habitat der Rotflügeligen Schnarrschrecke (Psophus stridulus L. 1758) im nordöstlichen Polen. Articulata 15(1): 49–62.

Borowiak M., Liana A. 2009. Zmiany w faunie prostoskrzydłych (Orthoptera) w ciągu 50 lat istnienia Kampinoskiego Parku Narodowego. W: Andrzejewska A., Lubański A. (red.). Trwałość i efektywność ochrony przyrody w polskich parkach narodowych. Kampinoski Park Narodowy, Izabelin, ss. 373–385.

Brischke C. 1887. Bericht über eine zoologische Excursion nach Seeresen im Juni 1886. Schriften der Naturforschenden Gesellschaft Danzig, Neue Folge 6(4): 73–91.

Brischke C. 1888. Bericht über eine Excursione nach Hela während des Juli 1887. Schriften der Naturforschenden Gesellschaft Danzig, Neue Folge 7(1): 42–64.

Brischke C. 1889. Bericht über eine Excursione nach Steegen, auf der frischen Nehrung, im Juli 1888. Schriften der Naturforschenden Gesellschaft Danzig, Neue Folge 7(2): 193–209.

Brodacki M. 2012. Pierwsze stwierdzenie nabocznia Mecostethus parapleurus (Hagenbach, 1822) (Orthoptera, Acrididae) w Bieszczadach. Naturalia 1: 143–145.

Brodacki M. 2014(2015). First records of the Large Cone–head Bush–cricket Ruspolia nitidula (Scopoli, 1786) (Orthoptera, Tettigoniidae) in Poland. Naturalia 3: 123–126.

Brodacki M. 2020. Prostoskrzydłe (Orthoptera) obszaru Natura 2000 Kamień Śląski PLH160003 i stan zbadania ortopterofauny województwa opolskiego. Naturalia 6: 73–87.

Brodacki M., Kuna E., Woś P., Żurawlew P., Bury J., Czyżewski Sz., Guzik P., Guzik W., Krajewski Ł., Przybyłowicz Ł. 2020. Nowe dane o występowaniu i preferencjach siedliskowych świerszcza południowego Eumodicogryllus bordigalensis (Latreille, 1804) (Orthoptera: Gryllidae) w Polsce. Przegląd Przyrodniczy 31 (3): 3–21.

Buczyński P., Staniec B. 1998. Waloryzacja godnego ochrony torfowiska Krugłe Bagno (Pojezierze Łęczyńsko–Włodawskie) w oparciu o wybrane elementy jego fauny. Rocznik Naukowy Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody „Salamandra” 2: 95–107.

Bury J., Mazepa J. 2022. Nowe stanowiska nakwietnika trębacza Oecanthus pellucens (Scopoli, 1763) (Orthoptera: Gryllidae) w południowo-wschodniej Polsce. Acta Entomologica Sielsiana 30(online 014): 1–6.

Čejchan A. 1958. Ein Beitrag zur Kenntnis der Gattung Miramella Dovnar-Zapolskij (Orthoptera: Acridiidae, Catantopinae). Mitteilungen der Münchner Entomologischen Gesellschaft 48: 88–92.

Čejchan A. 1963. A Contribution to the Knowledge of the Orthoptera of Czechoslovakia and Poland. Acta Faunistica Entomologica Musei Nationalis Pragae 9(79): 149–153.

Ciach M., Tabor J. 2003. Stanowisko siodlarki Ephippiger ephippiger (Fiebig) – Orthoptera: Ephippigeridae na Nizinie Mazowieckiej. Kulon 8(2): 38–39.

Ciechanowski M., Kowalczyk J. K., Błażuk J. 2004. Waloryzacja rezerwatów roślinności kserotermicznej „Biała Góra”, „Kwidzyńskie Ostnice” i „Miłachowo” (woj. pomorskie) w oparciu o wybrane elementy fauny (Insecta, Amphibia, Reptilia, Aves, Mammalia). Przegląd Przyrodniczy 15(3–4): 83–108.

Ciechanowski M., Kowalczyk J. K., Błażuk J., Jaskuła R., Zieliński S. 2001. Wstępna inwentaryzacja i waloryzacja faunistyczna postulowanego rezerwatu przyrody „Przyjaźń” na Pojezierzu Kaszubskim. Rocznik Naukowy Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody „Salamandra” 5: 5–25.

Ciechanowski M., Kowalczyk J. K., Zieliński S. 2004. Niektóre inne grupy bezkręgowców (Porifera; Turbellaria; Hirudinea; Aranei; Insecta: Odonata, Orthoptera, Heteroptera, Homoptera, Neuroptera, Coleoptera, Lepidoptera, Diptera). W: Ciechanowski M., Fałtynowicz W., Zieliński S. (red.). Przyroda projektowanego rezerwatu „Dolina Mirachowskiej Strugi” na Pojezierzu Kaszubskim. Acta Botanica Cassubica 4: 90–97.

Ciechanowski M., Kowalczyk J. K., Przesmycka A., Wójcik C. 2008. Fortyfikacje Grodziska w Gdańsku jako ostoja różnorodności fauny w krajobrazie wielkomiejskim. W: Indykiewicz P., Jerzak L., Barczak T. (red.). Fauna miast. Ochronić różnorodność biotyczną w miastach. SAR „Pomorze”, Bydgoszcz, ss. 547–555.

Czader B., Wiśniewski M. 2014. Owady. W: Mysłajek R. W. (red.). Monografia przyrodnicza Góry Bucze. Gmina Brenna, Brenna, ss. 67–75.

Czechowski P., Jędro G., Orzechowski R. 2017. Nowe stanowiska nadobnika włoskiego Calliptamus italicus (Linnaeus, 1758) (Orthoptera, Acrididae, Calliptaminae) w województwie lubuskim. Przegląd Przyrodniczy 28(2): 127–129.

Czechowski P., Adamski M., Dubicka A., Wasylków E. 2018. Kolejne obserwacje Leptophyes punctatissima (Bosc, 1792) (Orthoptera, Tettigoniidae) w województwie lubuskim. Przegląd Przyrodniczy 19(3): 97–100.

Czubiński Z., Urbański J. 1933. Szczątki zespołów pontyjskich na Wietrzni koło Kielc. Ochrona Przyrody 13: 186-188.

Czubiński Z., Urbański J. 1951. Park Narodowy na wyspie Wolinie. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 7, 7-8: 3-56.

Czyżewski Sz. 2022. Distribution of Platycleis grisea Fabricius, 1781 (Orthoptera: Tettigoniidae) in Poland. Fragmenta Faunistica 65(1): 77-83.

Czyżewski Sz., Guzik P. 2022. Isophya modesta Frivaldszky, 1868 (Orthoptera: Tettigoniidae): a new bush-cricket in Poland. Fragementa Faunistica 65(1): 85-94.

Demel K. 1922. Notatki ortopterologiczne. Archiwum Nauk Biologicznych Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Tom I, Zeszyt 7: 1-3.

Demel K. 1924. Nad Wigrami. Szkice naturalisty. Biblioteka Przyrodnika, Tom 2–5, Cieszyn, ss. 1–130.

Dickel O. 1905. Bisherige Veränderung der Fauna Mitteleuropas durch Einwanderung und Verbreitung schädlicher Insekten. Zeitschrift für Wissenschaftliche Insektenbiologie 1: 445–451.

Domański C. 2022. Historia osobliwej pamiątki. Mit i prawda o „pomniku szarańczy” w Zwierzyńcu na Roztoczu. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 2: 9–31.

Dylewska M. 1965. Fauna kserotermiczna Pienin. Przegląd Zoologiczny 9(2): 160–168.

Dziabaszewski A. 1975. Z badań nad pająkami Wielkopolski. III. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Seria C – Zoologia 28: 101-108.

Engel H. 1938. Beiträge zur Flora und Fauna der Binnendüne bei Bellinchen (Oder). Märkische Tierwelt 3: 229–294.

Eichler B. 1889. Korespondencyja Wszechświata, Wszechświat 8(50): 802.

Gawałek M., Dudek K., Ekner–Grzyb A., Kwieciński Z., Śliwowska J. H. 2014. Ecology of the field cricket (Gryllidae: Orthoptera) in farmland: the importance of livestock grazing. North–Western Journal of Zoology 10(2): 325–332.

Gerhardt U. 1914. Copulation und Spermatophoren von Grylliden und Locustiden. II. Zoologische Jahrbücher. Abteilung für Systematik, Geographie und Biologie der Tiere 37: 1–64.

Gierlasiński G. 2022. Pierwsze stwierdzenie Myrmecophilus acervorum (Panzer, 1799) (Orthoptera: Myrmecophilidae) w Beskidzie Zachodnim. Fragmenta Naturae 55: 1-3.

Gotkiewicz M., Szafer W. 1950. Ojców jako teren wycieczek szkolnych i wczasów. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 6(7/8): 3-59.

Gotkiewicz M., Szafer W. 1956. Ojcowski Park Narodowy. Polska Akademia Nauk, Zakład Ochrony Przyrody 12: 1-122.

Grobelny S. 1975. Badania nad karaczanami (Blattodea), prostoskrzydłymi (Orthoptera) i skorkami (Dermaptera) Nadleśnictwa Baszków w pow. krotoszyńskim. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Seria C – Zoologia 27: 123–140.

Grobelny S. 1987. Dalsze stanowiska podłatczyna dwubarwnego Metrioptera (Bicolorana) bicolor (Philippi) (Orthoptera, Tettigoniidae) w województwie szczecińskim. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Seria C – Zoologia 35: 33–40.

Grobelny S. 1987. ProstoskrzydłOrthoptera łąki naturalnej, sztucznej i halizny na siedlisku grądowym. W: Streszczenia referatów na XIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Zoologicznego, Szczecin 17-19 IX 1987. Szczecin: 85.

Grobelny S., Naskręcki P. 1989. Leptophyes punctatissima (Bosc d’Antic, 1792) (Orthoptera, Tettigoniidae) w Polsce. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Seria C – Zoologia 38: 137–140.

Grobelny S., Tryjanowski P. 1997. Długoskrzydła forma Metrioptera roeselii var. diluta (Charpentier, 1825) (Orthoptera: Tettigoniidae) na Słowińskim Wybrzeżu Bałtyku. Wiadomości Entomologiczne 16(2): 116.

Grobelny S., Tryjanowski P. 2002. Skaczą, grają i fruwają, czyli świerszcze, pasikoniki i… prusaki. W: Wiesiołowski J. (red.). Wśród zwierząt i roślin. Kronika Miasta Poznania 3: 126–134.

Grobelny S., Żurawlew P., Kutera M., Brodacki M., Kupczyk M., Gwardjan M., Radzikowski P., Itczak A., Czyżewski Sz. 2019. Kolejne stanowiska nadrzewka południowego Meconema meridionale Costa, 1860 (Orthoptera: Tettigoniidae) w Polsce. Przegląd Przyrodniczy 30(3): 27–37.

Grochowska S. 1928. Wykaz Prostoskrzydłych (OrthopteraSaltatoria) z okolic Gostynina. Rozprawy i Wiadomości z Muzeum im. Dzieduszyckich 10: 72–81.

Gruhl K. 1929. Tier– und Pflanzenwelt des Kreises Grünberg in Schlesien und seiner näheren Umgebung. Grünberg, ss. 415–419.

Gruhl K. 1930. Nachträge zur Tier– und Pflanzenwelt des Kreises Grünberg. Grünberger Hauskalender (1931). Grünberg, 21: 83–85.

Gruhl K. 1931. Nachträge zur Tier– und Pflanzenwelt des Kreises Grünberg. Grünberger Hauskalender (1932). Grünberg, 22: 43–45.

Gryz J. B., Krauze–Gryz D. 2011. Wybiórczość pokarmowa pustułek Falco tinnunculus gniazdujących w dolinie Pilicy. Kulon 16: 63–73.

Grzędzicka E., Vahed K. 2020. Habitat requirements of the endangered heath bush–cricket Gampsocleis glabra (Orthoptera, Tettigoniidae) in an isolated population. Journal of Insect Conservation 24: 935–945.

Grzywacz B., Warchałowska-Śliwa E., Banach Z., Pyza E. 2012. Genetic Variability and Changes of Elemental Concentrations in Cells of Tetrix tenuicornis (Orthoptera: Tetrigidae) from Polluted and Unpolluted Areas. Folia Biologica (Kraków) 60(1–2): 17–25.

Grzywacz B., Heller K.–G., Warchałowska–Śliwa E., Karamysheva T. V., Chobanov D. P., 2017. Evolution and systematics of Green Bush–crickets (Orthoptera: Tettigoniidae: Tettigonia) in the Western Palaearctic: testing concordance between molecular, acoustic and morphological data. Organisms Diversity & Evolution 17: 213–228.

Guzik P., Guzik W. 2022. Rediscovery of Isophya stysiejchan, 1957) (Orthoptera: Tettigonioidea: Phaneropterinae) in south-eastern Poland. Fragmenta Faunistica 65(1): 69-75.

Gwardjan M. 2012. Nowe stanowiska trajkotki czerwonej Psophus stridulus (Linnaeus, 1758) (Orthoptera, Acrididae) na Wyżynie Małopolskiej. Naturalia 1: 150–151.

Gwardjan M. 2020. Prostoskrzydłe (Orthoptera) i grupy pokrewne. [W:] Buchholz L., Jóźwiak M., Reklewski J. , Szczepaniak P. (red.). Świętokrzyski Park Narodowy – Przyroda i Człowiek. Opracowanie zbiorowe. Świętokrzyski Park Narodowy, Uniwersytet Jana Kochanowskiego. Bodzentyn – Kielce: 351 – 360.

Gwardjan M., Sępioł B., Brodacki M. 2014(2015). Nowe stanowiska świerszczyka szarego Modicogryllus frontalis (Fieber, 1844) (Orthoptera, Gryllidae) na Wyżynie Małopolskiej. Naturalia 3: 127–129.

Haber A. 1953. Opaślik sosnowiec Barbitisces constrictus Br. Watt. (Locustidae, Orth.). Roczniki Nauk Leśnych 1: 71–154.

Haber A. 1957. Badania nad rolą płazów w biocenozach leśnych objętych gradacją szkodliwych owadów i akcjami chemicznymi w latach 1948–1949. Roczniki Nauk Leśnych 20: 3–91.

Harz K. 1962. Zur Rassenfrage der Wanderheuschrecke Locusta m. migratoria L. in Europa. Mitteilungen der Münchner Entomologischen Gesellschaft 52: 39-84.

Hebard M. 1925. Records of european Acrididae, Tettigoniidae and Gryllidae (Orthoptera). Transaction of the American Entomological Society 51(1): 35-55.

Hebda G., Kata K., Żmihorski M. 2019. The last meal: large insects predominate the diet of the European Roller Coracias garrulus prior to population extinction. Bird Study 66(2): 173-177.

Heller K.–G., Orci K. M., Grein G., Ingrisch S. 2004. The Isophya species of Central and Western Europe (Orthoptera: Tettigonoidea: Phaneropteridae). Tijdschrift voor Entomologie 147: 237–258.

Herold W. 1913. Zur Lebensweise und Bekämpfung der Diestrammena marmorata de Haan. W: Bericht über die Tätigkeit des Kaiser Wilhelms Instituts für Landwirtschaft in Bromberg. Jahrgang 1911. Mitteillungen des Kaiser Wilhelms Instituts für Landwirtschaft in Bromberg, Berlin, 5(1): 68.

Hospers A. 1996. Grasshoppers of Bialowieza, Eastern Poland near Bialystok. [http://www.uw-organisatic.nl/grasshopper/grasshoppers Bialowieza poland.htm].

Imiela A., Depa Ł., Simka M. 2016. Nowe stanowisko Miramella alpina (Kollar, 1833) (Orthoptera, Catantopidae) w Beskidach Zachodnich. Acta Entomologica Silesiana 24(online 023): 1–4.

Iorgu I. Ş, Heller K.–G. 2013. The bush–cricket Isophya kraussii (Orthoptera: Phaneropteridae): bioacoustics, distribution and description of a new subspecies from Romania. Zootaxa 3640(2): 258–269.

Jarčuška B., Kaňuch P., Krištín A. 2015. Orthoptera and Mantodea assemblages of East Carpathian Mts (Central Europe). Folia Faunistica Slovaca 20(2): 167–182.

Jarocki F. P. 1827. O Szarańczy i jnnych jéy podobnych Owadach dlá użytku Gospodarzy Wieyskich. Drukarnia Rządowa Jego Cesarskiej Królewskiej Mości, Warszawa, ss. 1-48.

Jatulewicz I., Gębicki C. 2003. Drugie stanowisko Nemobius sylvestris (Bosc d’Antic, 1792) (Orthoptera, Grylloidea, Gryllidae) w Polsce. Acta Entomologica Silesiana 9–10: 57–60.

Jędro G., Jędro M., Goc M. 2020. Aktualne obserwacje „południowych” gatunków owadów w Słowińskim Parku Narodowym – ważek (Odonata) i prostoskrzydłych (Orthoptera). Odonatrix 16(19): 1–13.

Jirak-Leszczyńska A. 2020. Ponowne stwierdzenie nakwietnika trębacza Oecanthus pellucens (Scopoli, 1763) (Orthoptera: Gryllidae) na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. Prądnik. Prace i Materiały Muzeum im. Prof. Władysława Szafera 30: 183-188.

Kaczmarek B., Knapik K. 1974. Prostoskrzydłe (Orthoptera), karaczany (Blottodea) i skorki (Dermaptera) Wielkopolskiego Parku Narodowego. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Seria C – Zoologia 27: 69–82.

Kadej M., Dobosz R., Martyniak K., Regner J., Dolata P. T., Smolis A., Tarnawski D. 2018. Nowe stwierdzenia modliszki zwyczajnej Mantis religiosa religiosa (Linnaeus, 1758) (Insecta: Mantodea) na Śląsku oraz w Południowej Wielkopolsce. Acta Entomologica Silesiana 26(online 042): 1–9.

Kamiński P. 1984. Pokarm kawki (Corvus monedula) w rozwoju gniazdowym. Notatki Ornitologiczne 24(3–4): 167–175.

Kapuściński S. 1951. Nowe stanowisko śpieszka cieplarnianego Tachycines asynamorus Adel. (Orthoptera, Locustidae) na ziemiach polskich. Polskie Pismo Entomologiczne 20: 100–101.

Karl O. 1937. Ein Beitrag zur Kenntnis der Insektenfauna Ostpomerns. Netzflügler, Geradflügler und Holzläuse. Dohrniana 16: 56-60.

Karolewski P., Łukowski A., Adamczyk D., Żmuda M., Giertych M. J., Mąderek E. 2020. Species composition of arthropods on six understory plant species growing in high and low light conditions. Dendrobiology 84: 58–80.

Kaszyca N., Masłowski A., Taszakowski A. 2018. Nowe dane na temat rozmieszczenia Myrmecophilus acervorum (Orthoptera, Myrmecophilidae) w Polsce. Acta Entomologica Silesiana 26(online 029): 1–6.

Kaszyca N., Velasquez W., Taszakowski A. 2017. Rozmieszczenie i biologia Myrmecophilus acervorum (Orthoptera, Myrmecophilidae) w Polsce. W: Bieniasz M. et al. (eds.). International Conference of Natural and Medical Sciences: Young Scientists, PhD Students and Students 1 to 3 of December 2017, Lublin, Poland. MEDtube Science Dec, 2017; Vol. 5(4) Suppl.: 122–123.

Kata K. 2005. Nowe stanowisko szarańczy wędrownej Locusta migratoria L. w Polsce. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 61(2): 100–102.

Kawecki Z. 1988. Zoologia stosowana. PWN, Warszawa.

Kéler S. 1923. Z wycieczki entomologicznej do Puszczy Białowieskiej. Rozprawy i Wiadomości z Muzeum im. Dzieduszyckich 7–8: 207–211.

Kieruzel M. 1995. Zarys biologii świerszcza domowego Acheta domesticus L. Wszechświat 96: 247–250.

Klasa A. 1991. Gatunki introdukowane do Ojcowskiego Parku Narodowego w ostatnim dwudziestoleciu. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 47, 1-2: 19-27.

Klasa A., Subel A., Kubisz D. 2010. Wstępne badania śmiertelności zwierząt na drogach w Ojcowskim Parku Narodowym. Prądnik. Prace i Materiały Muzeum im. Prof. Władysława Szafera 20: 237-252..

Kočárek P. 2000. Orthopteroid insects (Orthoptera, Blattaria, Dermaptera) of the Polesie National Park and its surroundings. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 19(1): 89–97.

Koehler W., Schnaider Z., Śliwa E. 1957. Prognoza występowania szkodliwych owadów leśnych w 1957 r. Sylwan 101, 3: 66-88.

Koehler W., Schnaider Z., Śliwa E., Kapuściński S., Capecki Z. 1959. Prognoza występowania szkodliwych owadów leśnych w 1959 r. Sylwan 103, 6-7: 117-147.

Koerth A. 1914. Beiträge zur Fauna der Umgegend von Schwerin a. W. Zeitschrift der Naturwissenschaftlichen Abtelilung 70(21): 19–22.

Kopij G. 2006. Katalog fauny bezkręgowców Śląska Opolskiego. II: Invertebrata. Przyroda Śląska Opolskiego 12: 31–35.

Kostrowicki A.S. 1953. Rzut oka na faunę projektowanego rezerwatu w Krzyżanowicach nad Nidą. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 9(5): 13-18.

Kowalczyk J. K. 2004. Urbanizacja polany Bernadowo zagrożeniem dla interesujących owadów. Gawron 2(31): 7–12.

Kowalczyk J. K., Kurzac T. 2003. Owady chronione, zagrożone i rzadkie Ogrodu Botanicznego w Łodzi. Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów 12: 207–217.

Kowalczyk J. K., Kurzac T. 2003. Autostrada zagrożeniem dla rzadkich owadów. Przyroda Polski Środkowej 6: 23–25.

Kowalczyk J. K., Kurzac T. 2006. Zagrożone, rzadkie i interesujące gatunki owadów w Parku Krajobrazowym Wzniesień Łódzkich. Przyroda Polski Środkowej 8: 32–39.

Kowalczyk J. K., Kurzac T. 2007. Chronione, zagrożone i rzadkie gatunki owadów w rezerwacie Polana Siwica w Bolimowskim Parku Krajobrazowym. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 63(4): 60–69.

Kowalczyk J. K., Nadolski J. 2006. Wstępne wyniki badań owadów w trzech wybranych obiektach chronionych Parku Krajobrazowego Międzyrzecza Warty i Widawki. Przyroda Polski Środkowej 8: 44–48.

Kowalczyk J. K., Twerd L. 2011. Aculeata and other interesting insects of empty land in the city of Gdynia (Poland). W: Indykiewicz P., Jerzak L., Boehner J., Kavanagh B. (eds.). Urban Fauna. Studies of animal biology, ecology and conservation in European cities. UTP Bydgoszcz, ss. 261–267.

Kowalczyk J. K., Watała C. 1990. Przyczynek do poznania entomofauny projektowanego Suchedniowsko–Oblęgorskiego Parku Krajobrazowego. Rocznik Świętokrzyski 17: 173–180.

Kowalczyk J. K., Kurzac T., Soszyński B. 2009. Porobnica paskowana Amegilla quadrifasciata (Villers, 1789) (Hymenoptera, Apoidea) – nowe stanowisko rzadkiej polilektycznej pszczoły w Polsce. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 65(3): 231–233.

Kozikowski A. 1927. Opaślik sosnowiec (Barbitisces constrictus Br.) jako nowy szkodnik sosny. Polskie Pismo Entomologiczne 6: 33–48.

Kozikowski A. 1928. Pomnik szarańczy wędrownej. Polskie Pismo Entomologiczne 7: 206-209.

Koźmiński Z. 1925. Badania ekologiczne nad prostoskrzydłymi Puszczy Białowieskiej. Ökologische Untersuchungen an Orthopteren des Urwalds von Białowieża. Extrait du Bulletin de l'Académie Polonaise des Scientes et des Lettres. Classe des Sciences Mathématiques et Naturelles, Série B: Sciences Naturelles: 447–475.

Krasoń K., Wojton A. 2021. Występowanie rzadkich szarańczowatych (Orthoptera: Arcididae) w centralnej części Kotliny Sandomierskiej. Wiadomości Entomologiczne 40(1), online 2A: 8-13.

Krasoń K., Guzik P., Guzik W. 2020. Nowe dane o rozmieszczeniu nabocznia bagiennego Mecostethus parapleurus (Hagenbach, 1822) (Orthoptera, Arcrididae) w Karpatach. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 39(4): 67–73.

Krasucki A. 1928. Szkodniki owadzie na plantacjach buraków cukrowych w połud.–wsch. Polsce w latach 1921–1928. Polskie Towarzystwo Entomologiczne 7: 201–206.

Krištín A., Jarčuška B., Dorková M., Kaňuch P. 2019. First record of Pholidoptera transsylvanica (Orthoptera, Tettigonidae) in Poland. Entomological News 128(4): 377–383.

Krzemieniewski W. 1933. Przyczynek do flory i fauny powiatu siedleckiego. Odbitka z Biblioteki Regjonalnej Nauczycielstwa Szkół Powszechnych w Siedlcach, Siedlce, ss. 1–22.

Kubacka M. 1956. Materiały do fauny prostoskrzydłych (Orthoptera) powiatu konińskiego (woj. poznańskie). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Poznańskiego, Biologia 1: 59–67.

Kuntze R. 1930. Przyczynek do znajomości fauny szarańczaków (Orthoptera) południowej Polski. Polskie Pismo Entomologiczne 9: 99–103.

Kuntze R. 1934. Problemy zoogeograficzne Pienin. Kosmos 59(4): 217–242.

Kuntze R. 1939. Charakterystyka entomofaunistyczna ścianki wołczynieckiej pod Stanisławowem. Polskie Pismo Entomologiczne 16–17 (1937–1938): 1–15.

Kuntze R., Noskiewicz J. 1925. Einige Bemerkungen zu der Arbeit von Dr. A. Pongräcz: Beiträge zur Tiergeographie Polens. Archiv für Naturgeschichte, A, Berlin, 91(5): 110–121.

Kuntze R., Noskiewicz J. 1934. Charakterystyka faunistyczna dwu rezerwatów stepowych w południowo-wschodniej Polsce. Ochrona przyrody, Kraków, 13 (1933): 125–139.

Kuravova K. 2014. Orthopteran fauna of Hel Peninsula in Poland. Fragmenta Faunistica 57(1): 41–46.

Kurzac T. 1990. Osobliwości faunistyczne projektowanego Sulejowskiego Parku Krajobrazowego. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 46(2–3): 62–72.

Kutera M. 2007. Bezkręgowce. W: Dzierża P. (red.). Program lokalnej współpracy na rzecz ochrony obszaru Natura 2000 – Bagno Całowanie. PL2004/IB/EN-03. MŚ, NFOŚiGW, UE. Warszawa: 93–98.

Kutera M. 2007. Ochrona czynna na torfowisku „Bagno Całowanie”. ZPKMChiB – Otwock, GRAF – Henryk Czerski, Warszawa, 15 ss.

Kutera M. 2009. Ochrona fauny. W: Czylok A., Kutera M., Ślusarczyk M., Tyc A., Waga J. M. Skały Kroczyckie i Podlesickie – ochrona bioróżnorodności i krajobrazu. TMZZ, Zawiercie, Wydział Nauk o Ziemi UŚ, Sosnowiec, 67.

Kutera M. 2012. Entomofauna terenów objętych zabiegami czynnej ochrony w rezerwacie przyrody Góra Zborów na Wyżynie Częstochowskiej. W: Tyc A., Mierczyk–Sawicka M., Skwara A. (red.). Zachowanie unikatowych walorów przyrodniczych Wyżyny Krakowsko–Częstochowskiej poprzez racjonalnie prowadzoną gospodarkę na obszarach chronionych. Materiały I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, Podlesice, 14–15 czerwca 2012. RDOŚ, Wydz. Nauk o Ziemi UŚ. Katowice–Sosnowiec, ss. 21–25.

La Baume W. 1910. Ueber Vorkommen und Lebensweise von Barbitistes constrictus Br. (Orth. Locust.) Zeitschrift für Wissenschaftliche Insektenbiologie 6: 104–107.

La Baume W. 1911. Orthopterologischen aus Westpreussen. Entomologische Rundschau 28: 158–159.

La Baume W. (1912)1913. Beitrag zur Kenntnis der Dermaptera und Orthoptera (Ohrwürmer und Geradflügler) Ostpreussens. Schriften der Physikalisch-Ökonomischen Gesellschaft zu Königsberg in Pr., Königsberg, 53(1): 75–85.

La Baume W. 1920. Die Geradflüglerfauna Westpreussens. Dritter Beitrag zur Kenntnis der westpreussischen Ohrwürmer und Heuschrecken (Dermaptera und Orthoptera). Schriften der Naturforschenden Gesellschaft in Danzig, Neue Folge, 15: 144-185.

Lakowitz C. 1901. Diestrammena unicolor Br. von Praust. Schriften der Naturforschenden Gesellschaft in Danzig 10(2-3): 73.

Leonhardt W. 1935. Beiträgr zur Kennts der Odonaten– und Orthopterenfauna der südlichen Neumark. Märkische Tierwelt 1(3): 97–105.

Lewartowski Z. 1986. Spadek liczebności kraski Coracias garullus we wschodniej Wielkopolsce. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 42(3): 27–34.

Liana A. 1962. Badania nad prostoskrzydłymi (Orthoptera) Puszczy Kampinoskiej. Fragmenta Faunistica 9 (16): 233–246.

Liana A. 1966. Prostoskrzydłe (Orthoptera) Mazowsza. Fragmenta Faunistica 12(16): 239–280.

Liana A. 1973. Prostoskrzydłe (Orthoptera) w siedliskach kserotermicznych rejonu dolnej Wisły i dolnej Odry. Fragmenta Faunistica 19(5): 55–114.

Liana A. 1975. Świerszcze (Orthoptera, Grylloidea) Polski. Fragmenta Faunistica 20(12): 179–210.

Liana A. 1976. Prostoskrzydłe (Orthoptera) siedlisk kserotermicznych na Wyżynie Małopolskiej. Fragmenta Faunistica 20(25): 469–558.

Liana A. 1977. Prostoskrzydłe (Orthoptera) województwa bydgoskiego i toruńskiego. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Seria C – Zoologia 30: 85–98.

Liana A. 1978. Prostoskrzydłe (Orthoptera) w siedliskach kserotermicznych Wyżyny Lubelskiej. Fragmenta Faunistica 23(8): 83–135.

Liana A. 1981. Prostoskrzydłe (Orthoptera) w siedliskach kserotermicznych Pojezierza Mazurskiego. Fragmenta Faunistica 25(27): 479–510.

Liana A. 1982. Badania nad prostoskrzydłymi (Orthoptera) siedlisk kserotermicznych na Dolnym Śląsku. Fragmenta Faunistica 27(3): 21–38

Liana A. 1987. La variabilite morphologique de Metrioptera (Bicoloranabicolor (Phil.) (Orthoptera). Annales Zoologici 40(12): 483-511.

Liana A. 1990. Rozprzestrzenienie i ekologia prostoskrzydłych (Orthoptera) w Górach Świętokrzyskich. Fragmenta Faunistica 33(14): 203–246.

Liana A. 1993. Występowanie rzadkiego pająka – tygrzyka Argiope bruennichi na Roztoczu. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 49(2): 49–53.

Liana A. 1994. Prostoskrzydłe (Orthoptera) Roztocza. Fragmenta Faunistica 37(5): 141–165.

Liana A. 1997. Świat zwierząt. W: Liana A. (red.). Na pograniczu regionów. Monografia przyrodnicza gminy Modliborzyce. Towarzystwo Fizjograficzne, Warszawa, 65-122.

Liana A. 2000. Prostoskrzydłe (Orthoptera), karaczany (Blattodea) i skorki (Dermaptera). Flora i Fauna Pienin – Monografie Pienińskie 1: 151–154.

Liana A. 2000. Prostoskrzydłe (Orthoptera), skorki (Dermaptera) i karaczany (Blattodea) Bieszczadów. Monografie Bieszczadzkie 7: 173–189.

Liana A. 2002. Fauna prostoskrzydłych (Orthoptera) Lasów Janowskich. Nowy Pamiętnik Fizjograficzny 1(1): 53–66.

Liana A. 2004. Mecostethus parapleurus (Hagenbach, 1822) Naboczeń. W: Głowaciński Z., Nowacki J. (red.). Polska Czerwona Księga Zwierząt. Bezkręgowce: 68–69.

Liana A. 2012. Materiały do poznania fauny prostoskrzydłych (Orthoptera) Beskidu Żywieckiego. Nowy Pamiętnik Fizjograficzny 7: 7–23.

Liana A. 2013. Orthopterans (Orthoptera) of the Tatra Mountains and Podhale (Poland). Fragmenta Faunistica 56(2): 113–129.

Liana A., Armatys P. 2015. Prostoskrzydłe (Orthoptera) Gorców i Gorczańskiego Parku Narodowego. Ochrona Beskidów Zachodnich 6: 70–84.

Liana A., Michalcewicz J. 2014. Meconema meridionale Costa, 1860 (Orthoptera: Tettigonioidea: Meconematidae) – the first record in Poland. Polish Journal of Entomology 83(3): 181–188.

Liana A., Wawer W. 2019. New data on the occurrence and macroptery of Eumodicogryllus bordigalensis (Latreille, 1804) (Orthoptera: Gryllidae) in Poland and in other parts of the species range. Polskie Pismo Entomologiczne 88(2): 137–148.

Łęgowski D., Kuńka A. 2006. Materials to the distribution of protected, rare and endangered insects species in the Stobrawa Landscape Park. Opole Scientific Society Nature Journal 39: 57–60.

Łomnicki M. 1876. Materyjały do fauny szarańczaków galicyjskich. Sprawozdanie Komisyi Fizyograficznéj 10: 1–14.

Maniarski R. 2021. Stwierdzenie dużej koncentracji nadobnika włoskiego Calliptamus italicus (Linnaeus, 1758) (Orthoptera: Acrididae) w Żelebsku na Roztoczu Zachodnim. Naturalia 7: 137-138.

Merkel F. W. 1941. Beiträge zur Heuschreckenfauna Schlesiens. Mitteilungen der Deutschen Entomologischen Gesellschaft 10(1–2): 12–17.

Michlewicz M. 2020. Nowe stwierdzenia Myrmecophilus acervorum (Panzer, 1799) (Orthoptera: Myrmecophilidae) w Polsce. Acta Entomologica Silesiana 28(online 023): 1–3.

Mielczarek S., Grobelny S. 2018. Stanowiska sinicy nadbrzeżnej Aiolopus thalassinus (Fabricius, 1781) (Orthoptera, Acrididae) we wschodniej Wielkopolsce. Przegląd Przyrodniczy 29(1): 118–124.

Miłkowski M. 2022. Nowe stanowisko Myrmecophilus acervorum (Panzer, 1799) (Orthoptera: Myrmecophilidae) na Wyżynie Małopolskiej. Naturalia 8: 9–11.

Moczulska W. 1979. Prostoskrzydłe (Orthoptera) Ziemi Lubuskiej. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Seria C – Zoologia 32: 45–58.

Mokrzycki T., Koczuk A., Kowalczyk R. 2020. Oecanthus pellucens (Scopoli, 1763) (Orthoptera: Gryllidae) w Białowieży z uwagami o rozmieszczeniu i biologii. Wiadomości Entomologiczne 39(4); online 20N: 11–12.

Moser J. 1915. Diestrammena marmorata in den Gewächshäusernder Firma Monhaupt in Breslau. Jahresheft des Vereins für Schlesische Insektenkunde zu Breslau 8: 15.

Moszyński A., Urbański J. 1932. Etude sur la faune des serres de Poznan (Pologne). Bulletin Biologique de la France et de la Belgique 66(1): 45–76.

Münchberg P. 1938. Einige Stichproben zur Orthopterenfauna der Kreise Schwerin (Warthe) und Landsberg (Warthe). Abh. Ber. Grenzmärk. Ges. Nat. Wiss. Abt. 12: 43–48.

Naskręcki P. 1992. Owady prostoskrzydłe (Insecta, Orthoptera). W: Kostrzewski A. (red.). Wielkopolski Park Narodowy, człowiek i środowisko – wybrane problemy. Morena. Prace i Materiały Wielkopolskiego Parku Narodowego 1: 34–35.

Naskręcki P. 1993. Owady prostoskrzydłe. W: Mirek Z., Piękoś–Mirkowa H. (red.). Przyroda Kotliny Zakopiańskiej, poznanie, przemiany, zagrożenia i ochrona. Tatry i Podtatrze 2. Tatrzański Park Narodowy, Kraków–Zakopane, ss. 279–280.

Okoń D., Gębicki C., Majchrzak B., Witkowska E. 2014. Walory przyrodnicze Łąk Niegowonickich. W: Parusel J. B. Regionalne czerwone listy zagrożenia w ochronie zasobów przyrody – ich rola i znaczenie oraz stan i potrzeby. Konferencja naukowa z okazji jubileuszu 20–lecia CDPGŚ, 26 listopada 2014, Katowice. Streszczenia referatów i posterów: 49.

Okulewicz J. 1991. Pokarm piskląt potrzosa (Emberiza schoeniclus) w środowisku stawów hodowlanych. Ptaki Śląska 8: 1–17.

Olbrycht T., Ćwikowska B. 2015. Pierwsze stwierdzenie świerszcza polnego Gryllus campestris Linnaeus, 1758 (Orthoptera, Grillidae) w Bieszczadzkim Parku Narodowym. Roczniki Bieszczadzkie 23: 387–391.

Olejniczak M. 2007. Gmina Sieroszewice. Przyroda – historia – zabytki. Urząd Gminy w Sieroszewicach.

Olszewski P. 2017. Bezkregowce. W: Holc J. (red.). Przyroda toruńskiego poligonu. Toruń, ss. 144-231.

Olszowska M. 2014. Mazurski rejs pod koniec lata. Wszechświat 115(10-12): 309-313.

Orzechowski R. 2009. Obserwacje wybranych gatunków prostoskrzydłych (Orthoptera) w południowej części województwa lubuskiego. Przegląd Przyrodniczy 20(1–2): 45–50.

Orzechowski R., Gajda K., Gajda E., Mleczak M. 2020. Entomofauna. W: Grochowski P., Jerzak L. (red.). Krzesiński Park Krajobrazowy – monografia. ZPKWL, ss. 96-115.

Orzechowski R., Nagler M. 2020. Świerszcz południowy Eumodicogryllus bordigalensis (Latreille, 1804) (Orthoptera: Gryllidae) na Górnym Śląsku. Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Przyroda, 26(online 010): 1–9.

Orzechowski R., Wasielewski H. 2015. Entomofauna. W: Pukacz A., Pełechaty M. (red.). 30 lat – Łagowsko–Sulęciński Park Krajobrazowy – różnorodność ekologiczna i gatunkowa. ZPKWL, ss. 202–216.

Orzechowski R., Wasielewski H. 2016. Owady Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego – pozostałe grupy. W: Maciantowicz M. (red.). 20 lat – Gryżyński Park Krajobrazowy – monografia przyrodnicza. ZPKWL, ss. 180–195.

Panagiotopoulou H., Baca M., Baca K., Sienkiewicz P., Ślipiński P., Żmihorski M. 2016. Genetic identification of a non–native species introgression into wild population of the field cricket Gryllus campestris (Orthoptera: Gryllidae) in Central Europe. European Journal of Entomology 113: 446–455.

Pastrykiewicz M., Pastrykiewicz H. 2019. Nowe stanowisko nadobnika włoskiego Calliptamus italicus (Linnaeus, 1758) (Orthoptera: Acrididae) na Śląsku. Fragmenta Naturae 52: 15–17.

Pawłowski J. 2011. Tachycines asynomorus Adelung, 1902. W: Głowaciński Z., Okarma H., Pawłowski J., Solarz W. (red.). Gatunki obce w faunie Polski. Instytut Ochrony Przyrody, Polska Akademia Nauk, Kraków, ss. 220–222.

Pax F. 1920. Beitrag zur Orthopterenfauna Schlesiens. Zeitschrift für Wissenschaftliche Insektenbiologie 16(3–4): 41–42.

Pętal J. 1961. Materiały do znajomości mrówek (Formicidae) Lubelszczyzny (I–IV). Fragmenta Faunistica 9(12): 135–151.

Poliński W. 1922. Drobne notatki ortopterologiczne. Annales Zoologici Musei Polonici Historiae Naturalis 1(2–3): 148–151.

Poliński W., Demel K. 1921. Notatki z wycieczki zoologicznej na jeziora kujawskie. Pamiętnik Fizjograficzny 26: 1–9.

Pongrácz A. 1922. Przyczynki do fauny prostoskrzydłych Polski. Annales Zoologici Musei Polonici Historiae Naturalis 1(2–3): 124–136.

Pylnov E. 1913. Materiały po faunie priamokryłych (Orthoptera - saltatoria) russkoj Polszi. Russkoe Entomologicheskoe Obozrenie 13(1): 85-94.    

Rada S., Trnka F. 2016. First record of Modicogryllus frontalis (Orthoptera, Grillidae) from the Baltic coast. Fragmenta Faunistica 59(1): 47–50.

Rębiś M. 1998. Zmiany liczebności i rozmieszczenia oraz elementy biologii rozrodu kraski (Coracias garrulus) w Puszczy Kozienickiej. Kulon 3(1): 67–73.

Ruszkowski J. W. 1933. Wyniki badań nad szkodliwą fauną Polski na podstawie materiałów z lat 1919–1930. Rocznik Ochrony Roślin 1(1–3): 1–567.

Ruta R. (red.) 2020. Przyroda Piły. Geografia, bioróżnorodność, historia. Klub Przyrodników. Piła–Świebodzin.

Rübsaamen E. H. 1901. Bericht über meine Reisen durch die Tucheler Heide in den Jahren 1896 und 1897. Schriften der Naturforschenden Gesellschaft in Danzig, Neue Folge, 10(2–3): 79-148.

Schubert K. 1929. Die Orthopteren der Umgegend von Neustadt in Oberschlesien. Konowia 8: 249–256.

Schubert K. 1930. Weitere Beiträge zur Geradflügler- und Libellenfauna der Umgebung von Neustadt in Oberschlesien. Konowia 9: 214–216.

Sępioł B. 2012. Nowe stanowiska nadobnika włoskiego Calliptamus italicus (Linnaeus, 1758) (Orthoptera, Catantopidae) na Wyżynie Małopolskiej. Naturalia 1: 148–149.

Sępioł B., Dudzik K., Mandziak M. 2012. Populacja lęgowa żołny Merops apiaster na Wyżynie Sandomierskiej w latach 2001–2012. Naturalia 1: 71–86.

Simm K. 1925. Czy nowy w Polsce szkodnik cieplarniany? Rolnik Śląski 49: 3-4.

Simm K. 1926. Egzotyczny mieszkaniec naszych cieplarń. Przyrodnik 3(5): 222–228.

Simm K. 1926. O nowym dla południowo–zachodniej Polski rzekomym szkodniku cieplarnianym Tachycines asynomorus Adel. Ogrodnictwo 22(2): 35–40 et 22(3): 67–72.

Skłodowski J., Gryz J. 2012. Owady w pokarmie puszczyka (Strix aluco) na terenach leśnych w środkowej i północno–wschodniej Polsce. Sylwan 156(1): 36–46.

Skrzypczyńska M. 1974. Materiały do znajomości entomofauny szyszek modrzewi: europejskiego (Larix decidua Mill.) i polskiego (Larix polonica Rac.). Acta Zoologica Cracoviensia 19: 327-335.

Skuratowicz W. 1946. Mało znane rezerwaty przyrodnicze Zamojszczyzny. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 2, 3-4: 14-17.

Smolis A., Malkiewicz A., Adamski A. 2009. Nowe dane o ekspansji długoskrzydlaka Phaneroptera falcata (Poda, 1761) (Orthoptera: Ensifera: Tettigoniidae) na Śląsku. Przyroda Sudetów 12: 57–60.

Smreczyński S. 1901. Przyczynek do fauny galicyjskich szarańczaków. Sprawozdania Komisji Fizyograficznej Akademii Umiejętności 35: 67–72.

Sobuś T., Sikora D. 2012. Elementy ekologii żerowania srokosza Lanius excubitor w krajobrazie rolniczym Podkarpacia. Ptaki Podkarpacia 12: 103–110.

Sokołowski J. 1928. Fauna owadów prostoskrzydłych (Orthoptera) województwa poznańskiego. Prace Komisji Matematyczno–Przyrodniczej Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 4: 97–168.

Sokołowski J. 1939. Gryllus frontalis Fieb. bei Poznań. Polskie Pismo Entomologiczne 16/17: 167.

Sokołowski J. 1949. Motyle dzienne (Rhopalocera) okolic Zagnańska w Górach Świętokrzyskich. Prace Komisji Biologicznej Wydziału Matematyczno–Przyrodniczego Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 12: 123–135.

Sokołowski J. 1960. Pasikoniki. Nasza Księgarnia, Warszawa, 76 ss.

Sosnowski J. 1898. Przyczynek do znajomości prostoskrzydłych w sprawozdaniu „Towarzystwo Ogrodnicze”. Wszechświat 17: 667.

Sosnowski J., Chmielewski S. 1996. Breeding biology of the Roller Coracias garrulus in Puszcza Pilicka Forest (Central Poland). Acta Ornithologica 31(2): 119–131.

Splinter G. 1925. Beiträge zur Orthopteren-Fauna Pommerens. (Mit besonderer Berücksichtigung der Stettiner Umgebung.). Archiv für Naturgeschichte 91A (8): 159-164.

Sprawozdanie Komisyi Fizyograficznéj. 1880. Spostrzeżenia pojawów w świecie zwierzęcym w r. 1879. Kraków, Tom 14: 234-241.

Sprawozdanie Komisyi Fizyograficznéj. 1881. Spostrzeżenia pojawów w świecie zwierzęcym w r. 1880. Kraków, Tom 15: 242-251.

Sprawozdanie Komisyi Fizyograficznéj. 1884. Spostrzeżenia pojawów w świecie zwierzęcym w r. 1883. Kraków, Tom 18: 295-304.

Sprawozdanie Komisyi Fizyograficznéj. 1891. Spostrzeżenia pojawów w świecie zwierzęcym w latach 1888, 1889 i 1890. Kraków, Tom 26: 268-274.

Stobiecki S. A. 1883. Do fauny Babiéj góry. Sprawozdanie z wycieczek entomologicznych na Babią górę w latach 1879 i 1880. Sprawozdanie Komisyi Fizjograficznéj 17: 1–84.

Stolarz P., Stolarz J. 2009. Wychodnie limonitu z interesującą entomofauną w Dolinie Dolnej Pilicy. Kulon 14: 147–148.

Stolarz P., Szlachetka P., Murawski M. 2019. Nowe stanowiska trajkotki czerwonej Psophus stridulus (Linnaeus 1758) (Orthoptera: Acrididae) na Nizinie Północnomazowieckiej. Kulon 24: 65–66.

Stolarz P., Fogel A., Fogel P., Stolarz E., Stolarz J., 2011. Rezerwat Bagno Jacka – monografia przyrodnicza. Centrum Ekologii Człowieka, Warszawa, ss. 1–61.

Sumiński S. M., Tenenbaum S. 1921. Przewodnik zoologiczny po okolicach Warszawy. Warszawa, 103 ss.

Szeliga-Mierzeyewski W. 1927. Die Geradflügler (Orthoptera) der Umgegend von Wilno. Polskie Pismo Entomologiczne 6: 59–68.

Szeliga–Mierzeyewski W. 1928. Dermaptera et Orthoptera Polonica (Notatka tymczasowa). Rozprawy i Wiadomości z Muzeum im. Dzieduszyckich 10: 59–65.

Szeliga–Mierzeyewski W. 1930. Prostoskrzydłe okolic Wierzbnika (woj. kieleckie). Polskie Pismo Entomologiczne 9: 208–212.

Szulczewski J. 1926. Materiały do fauny szarańczaków (Orthoptera) Wielkopolski. Polskie Pismo Entomologiczne 5: 87–89.

Szymczakowski W. 1957. Występowanie Acheta frontalis (Fieb.) (Orthoptera, Gryllidae) na Wyżynie Małopolskiej. Polskie Pismo Entomologiczne 26: 109–122.

Szymczakowski W. 1972. Owady Gór Pieprzowych. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 28, 5-6: 19-26.

Szymkiewicz M., Szymkiewicz E. 2015. Stanowiska długoskrzydlaka sierposza Phaneroptera falcata (Poda, 1761) (Orthoptera: Tettigonidae) w makroregionie Pojezierze Mazurskie (Polska Północno–Wschodnia). Kulon 20: 135–139.

Szymkiewicz M., Szymkiewicz E. 2019. Pierwsze stwierdzenia sinicy nadbrzeżnej Aiolopus thalassinus Fabricius 1781 (Orthoptera: Acrididae) w województwie warmińsko–mazurskim. Kulon 24: 57–69.

Szymkiewicz M., Szymkiewicz E. 2022. Stwierdzenie nadrzewka południowego Meconema meridionale Costa, 1860 (Orthoptera, Tettigoniidae) na Pojezierzu Mazurskim. Kulon 27: 111-114.

Szymkowiak P., Tryjanowski P., Winiecki A., Grobelny S., Konwerski S. 2005. Habitat differences in the food composition of the wasp–like spider Argiope bruennichi (Scop.) (Aranei: Araneidae) in Poland. Belgian Journal of Zoology 135(1): 33–37.

Śpiewakowska F. 1966. Niektóre pasikoniki z okolic Koszalina. Zapiski Koszalińskie 2(26): 102–103.

Taszakowski A., Kolak G., Imiela A. 2013. Nowe stanowisko Myrmecophilus acervorum (Panzer, 1799) (Orthoptera, Myrmecophilidae) w Polsce. Acta Entomologica Silesiana 21: 5–8.

Tatur-Dytkowski J. 2021. Mrowiszczak mrówkomirek Myrmecophilus acervorum (Panzer, 1799) (Orthoptera: Myrmecophilidae) w Warszawie. Przegląd Przyrodniczy 32(4): 63-64.

Teicher T. 1893. Beitrag zur Insektenfauna von Landeshut (in Schlesien) und Umgebung. Insekten-Börse 10(15): 142.

Tenenbaum S., Mierzejewski W. 1914. Materyały do fauny prostoskrzydłych (Orthoptera) Ordynacyi Zamojskiej. Pamiętnik Fizyograficzny 22: 157-161.

Theuerkauf J., Rouys S. 2006. Do Orthoptera need human land use in Central Europe? The role of habitat patch size and linear corridors in the Białowieża Forest, Poland. Biodiversity and Conservation 15: 1497–1508.

Theuerkauf J., Rouys S., Grein G., Becker A. 2005. New records of Orthoptera in the Bieszczady Mountains (Southeast Poland) with special regard to the genus Isophya. Fragmenta Faunistica 48(1): 9–14.

Tończyk G., Soszyńska–Maj A., Jażdżewska T., Klasa A., Jaskuła R. 2010. Materiały do znajomości owadów Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich. Jętki (Ephemeroptera), prostoskrzydłe (Orthoptera), pluskwiaki (Hemiptera), wielkoskrzydłe (Megaloptera), gryzki (Psocoptera) i błonkówki (Hymenoptera). W: Jaskuła R., Tończyk G. (red.). Owady (Insecta) Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich, Dyrekcja PKWN, Mazowiecko–Świętokrzyskie Towarzystwo Ornitologiczne, Łódź, ss. 187–195.

Torka V. 1909. Ein Kieferinsekt aus dem Ordnung der Orthopteren. Zeitschrift für Wissenschaftliche Insektenbiologie 5: 217–220.

Troll M. 2015. Pokarm zwierzęcy mrówek z grupy Formica rufa (Linnaeus, 1761) (Hymenoptera: Formicidae) w drzewostanach Leśnictwa Łaskarzówka (Nadleśnictwo Rudziniec, RDLP Katowice). Acta Entomologica Silesiana 23(online 008): 1-28.

Turzański M. 2018. Przyczynek do poznania letniego składu pokarmu puszczyka Strix aluco z parku w Dukli w Beskidzie Niskim. Ptaki Podkarpacia 14: 101–107.

Urbański J. 1931. Materiały do fauny owadów prostoskrzydłych województwa poznańskiego. Polskie Pismo Entomologiczne 10: 50–59.

Urbański J. 1947. Z przyrody Wielkopolskiego Parku Narodowego pod Poznaniem. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 3, 1-2: 4-25.

Urbański J. 1949. W sprawie ochrony szczątków zespołów kserotermicznych na Tartacznej Górze koło Zwierzyńca (Zamojszczyzna). Chrońmy Przyrodę Ojczystą 5, 1-3: 62-66.

Urbański J. 1956. Fauna jako wskaźnik stepowienia Wielkopolski. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 7: 65-78.

Waloff Z. V. 1940. The distribution and migration of Locusta in Europe. Bulletin of Entomological Research 31: 211–246.

Wanat M., Białooki P. 1997. Polysarcus denticauda (Charpentier, 1825) – gatunek pasikonika (Orthoptera: Tettigonioidea: Phaneropteridae) nowy w faunie Polski. Wiadomości Entomologiczne 16(2): 115–116.

Warchałowska-Śliwa E., Maryańska-Nadachowska A. 1991. Chromosome aberrations in a natural population of Tetrix tenuicornis (Sahlb.) (Tetrigidae: Orthoptera). Folia Biologica (Kraków) 39(1–4): 5–15.

Warchałowska–Śliwa E., Maryańska–Nadachowska A. 1995. Cytogenetic studies of the genus Tettigonia (Orthoptera, Tettigonioidea, Tettigoniinae). I. C–bands and NOR's activity. Folia Biologica 43: 29–34.

Warchałowska–Śliwa E., Maryańska–Nadachowska A., Kostia D. 1992. Prostoskrzydłe (Orthoptera) Wyżyny Krakowsko–Częstochowskiej. Prądnik 5: 161–180.

Warchałowska–Śliwa E., Chobanov D. P., Grzywacz B., Maryańska–Nadachowska A. 2008. Taxonomy of the Genus Isophya (Orthoptera, Phaneropteridae, Barbitistinae): Comparison of Karyological and Morphological Data. Folia Biologica 56(3–4): 227–241.

Warchałowska-Śliwa E., Niklińska M., Görlich A., Michailova P., Pyza E. 2005. Heavy metal accumulation, heat shock protein expression and cytogenetic changes in Tetrix tenuicornis (L.) (Tetrigidae, Orthoptera) from polluted areas. Environmental Pollution 133: 373–381.

Waszek A. A. 1931. Przyczynki do znajomości owadów w okolicach Katowic–Ligoty. Czas. Przyr. Ilustr. 5: 224–227.

Werner F. 1923. Beiträge zur Orthopterenfauna von Mähren. Verhandlungen des Naturforschenden Vereins in Brünn 58(1920-1921): 169–172.

Wilk T., Michalczuk W., Brochocki S. 2014. Pierwsze stwierdzenia długoskrzydlaka sierposza Phaneroptera falcata (Orthoptera: Tettigoniidae) na Pomorzu Zachodnim. Przegląd Przyrodniczy 25(3): 66–68.

Winiarska G., Gniazdowska M. 1989. Grasshoppers (Orthoptera) of moist meadows on the Mazovian Lowland. Memorabilia Zoologica, Warszawa, 43: 83–92.

Włosik W. 1925. Nowy szkodnik ogrodnictwa. Rolnik Śląski 49: 6.

Wodziczko A., Krawiec F., Urbański J. 1938. Pomniki i zabytki przyrody Wielkopolski. Wydawnictwo Okręgowej Komisji Ochrony Przyrody na Wielkopolskę i Pomorze, Poznań 8: 1–472.

Wołyńska J. 1975. Prostoskrzydłe (Orthoptera), karaczany (Blattodea) i skorki (Dermaptera) niektórych biotopów leśnych Wielkopolskiego Parku Narodowego. Polskie Pismo Entomologiczne 45: 397–413.

Zacher F. 1906. Sammelbericht für 1904. Entomologisches Jahrbuch. Kalender für alle Insekten-Sammler auf das Jahr 1906. Leipzig, 15: 143-145.

Zacher F. 1907. Beitrag zur Kenntnis der Orthopteren Schlesiens. Zeitschrift für Wissenschaftliche Insektenbiologie 3: 179–185, 211–217.

Zacher F. 1913. Nachtrag zur Kenntnis der schlesischen Orthopteren. Zeitschrift für Wissenschaftliche Insektenbiologie 9: 161–163.

Zacher F. 1917. Die Geradflügler Deutschlands und ihre Verbreitung. Systematisches und synonimisches Verzeichniss der im Gebiete des Deutschen Reiches bisher aufgefundenen Orthopteren–Arten (DermapteraOothecariaSaltatoria). Verlag von Gustav Fischer, Jena.

Zacher 1917. Kleine Beiträge zur Kenntnis der deutschen Geradflügler. Entomologisches Jahrbuch. Kalender für alle Insekten-Sammler auf das Jahr 1917. Leipzig, Jahrg. 26: 172-177.

Zając K., Smoczyk M., Mańkowska–Jurek D. 2019. Potwierdzenie występowania Psophus stridulus (Linnaeus, 1758) (Orthoptera: Acrididae) w polskiej części Sudetów, z uwagami na temat siedliska gatunku. Przegląd Przyrodniczy 30(3): 38-48.

Zajcev F. A. 1908. K entomofaune okrestnostej Novoj Aleksandrij, Ljublinskoj gub. Russkoe Entomologicheskoe Obozrenie 8: 155–158.

Zeller P. C. 1856. Orthoptera europaea auctore L. H. Fischer. Entomologische Zeitung 17: 18–27.

Żebracka D., Wyglenda A., Zygała J., Stolarczyk N., Simka M., 2017. Występowanie Oecanthus pellucens (Scopoli, 1763) (Orthoptera: Gryllidae) w Polsce. [W:] Bieniasz M. et al. (ed.), International Conference of Natural and Medical Sciences: Young Scientists, PhD Students and Students 1 to 3 of December 2017, Lublin, Poland. MEDtube Science Dec, 2017; Vol. V (4) Suppl.: 149-150.

Żurawlew P. 2009. Stanowiska długoskrzydlaka sierposza Phaneroptera falcata (Poda, 1791) (Orthoptera, Tettigoniidae) w powiecie pleszewskim w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 20(1–2): 110–113.

Żurawlew P., Grobelny S. 2012. Prostoskrzydłe (Orthoptera) powiatu pleszewskiego (województwo wielkopolskie). Przegląd Przyrodniczy 23(4): 77–96.

Żurawlew P., Grobelny S. 2016. Występowanie Leptophyes punctatissima (Bosc, 1792) (Orthoptera, Tetiigoniidae) w Polsce. Przegląd Przyrodniczy 27(1): 107–112.

Żurawlew P., Rutkowski T. 2022. Deep-lying sites of the house-cricket Acheta domesticus (Linnaeus, 1758) (Orthoptera: Gryllidae) in coal mines in Upper Silesia (Poland). Fragmenta Faunistica 65(1): 103-105.

Żurawlew P., Grobelny S., Markiewicz E. 2019. Nowe dane o skorkach (Dermaptera), prostoskrzydłych (Orthoptera), karaczanach (Blattodea) i modliszkach (Mantodea) powiatu pleszewskiego (Nizina Wielkopolsko–Kujawska). Przegląd Przyrodniczy 30(2): 49–57.

Żurawlew P., Grobelny S., Orzechowski R. 2017. Ekspansja długoskrzydlaka sierposza Phaneroptera falcata (Poda, 1791) (Orthoptera: Tettigoniidae) w Polsce. Przegląd Przyrodniczy 28(2): 39–62.

Żurawlew P., Rozwałka R., Brodacki M. 2022. Occurrence of the greenhouse camel cricket Tachycines asynamorus Adelung, 1902 (Orthoptera: Rhaphidophoridae) in Poland. Fragmenta Faunistica 65(1): 95-102.

Żurawlew P., Grobelny S., Brodacki M., Wendzonka J. 2022. Grasshoppers and crickets (Orthoptera), earwigs (Dermaptera) and cockroaches (Blattodea) of the Bory Tucholskie National Park (Poland). Fragmenta Faunistica 65(1): 25-34.

Żurawlew P., Michalczuk W., Aftyka S., Długosz I., Gargoła W., Kusal K., Kusal B., Mazepa J., Mazgaj Sz., Mielczarek S., Przybyłowicz Ł., Szymański P. 2019. Występowanie szarańczy wędrownej Locusta migratoria (Linnaeus, 1758) (Orthoptera: Acrididae) w Polsce w latach 2011–2017. Przegląd Przyrodniczy 30(1): 66–76.

Żurawlew P., Rutkowski T., Błędowski J., Konwerski Sz., Grobelny S., Orzechowski S., Ruta R., Wagner G. K., Pacuk B., Staniec B., Szpalek A., Zagaja M., Czyżewski Sz. 2022. Distribution of Myrmecophilus acervorum (Panzer, 1799) (Orthoptera: Myrmecophilidae) in Poland. Fragementa Faunistica 65(1): 55-68. 

 

Prace magisterskie

Andres A. 1977. Prostoskrzydłe (Orthoptera), karaczany (Blattodea) i skorki (Dermaptera) Pogórza i Gór Sowich. Praca magisterska wykonana w Zakładzie Systematyki Zwierząt i Zoogeografii, Uniwersytet Wrocławski, msc.

Bednarczyk A. 1977. Prostoskrzydłe (Orthoptera), karaczany (Blattodea) i skorki (Dermaptera) Węgrowa i okolic. Praca magisterska wykonana w Zakładzie Systematyki Zwierząt i Zoogeografii, Uniwersytet Wrocławski, msc.

Bieniecka M. 1978. Prostoskrzydłe (Orthoptera) wybranych siedlisk Borów Tucholskich. Praca magisterska wykonana w Zakładzie Ekologii Zwierząt Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, msc.

Chwiałkowski E. 2009. Fauna prostoskrzydłych Orthoptera wybranych środowisk doliny Środkowej Warty. Praca magisterska wykonana w Zakładzie Biologii i Ekologii Ptaków, Instytut Biologii Środowiska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, msc.

Dudek-Piontek I. 1985. Prostoskrzydłe (Orthoptera), karaczany (Blattodea) i skorki (Dermaptera) Strzelec Opolskich i okolic. Praca magisterska wykonana w Zakładzie Systematyki Zwierząt i Zoogeografii, Uniwersytet Wrocławski, msc.

Gacek C. Z. 1986. Prostoskrzydłe (Orthoptera), karaczany (Blattodea) i skorki (Dermaptera) Środy Śląskiej i okolic. Praca magisterska wykonana w Zakładzie Systematyki Zwierząt i Zoogeografii, Uniwersytet Wrocławski, msc.

Gnot B. 1980. Prostoskrzydłe (Orthoptera), karaczany (Blattodea) i skorki (Dermaptera) Lubina i terenów sąsiednich. Praca magisterska wykonana w Zakładzie Systematyki Zwierząt i Zoogeografii, Uniwersytet Wrocławski, msc.

Gołaszewska H. 1977. Prostoskrzydłe (Orthoptera), karaczany (Blattodea) i skorki (Dermaptera) Zielonej Góry i okolic. Praca magisterska wykonana w Zakładzie Systematyki Zwierząt i Zoogeografii, Uniwersytet Wrocławski, msc.

Górka A. 2008. Fauna prostoskrzydłych Orthoptera wybranych środowisk okolic Moraska. Praca magisterska wykonana w Zakładzie Biologii i Ekologii Ptaków, Instytut Biologii Środowiska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, msc.

Graboń E. 1980. Prostoskrzydłe (Orthoptera), karaczany (Blattodea) i skorki (Dermaptera) Pojezierza  Iławskiego. Praca magisterska wykonana w Zakładzie Systematyki Zwierząt i Zoogeografii, Uniwersytet Wrocławski, msc.

Grajek M. 1980. Prostoskrzydłe (Orthoptera), karaczany (Blattodea) i skorki (Dermaptera) Sobótki i terenów przyległych oraz okolic Ostrowa Wlkp. Praca magisterska wykonana w Zakładzie Systematyki Zwierząt i Zoogeografii, Uniwersytet Wrocławski, msc.

Gringel A. 1977. Prostoskrzydłe (Orthoptera), karaczany (Blattodea) i skorki (Dermaptera) Trzebnicy i okolic. Praca magisterska wykonana w Zakładzie Systematyki Zwierząt i Zoogeografii, Uniwersytet Wrocławski, msc.

Kraczaj P. 1977. Prostoskrzydłe (Orthoptera), karaczany (Blattodea) i skorki (Dermaptera) miejscowości Żytkiejmy i terenów sąsiednich (woj. Suwałki). Praca magisterska wykonana w Zakładzie Systematyki Zwierząt i Zoogeografii, Uniwersytet Wrocławski, msc.

Kwiatkowska B. 1980. Prostoskrzydłe (Orthoptera) i skorki (Dermaptera) Kotliny Milickiej i Pojezierza Drawskiego. Praca magisterska wykonana w Zakładzie Systematyki Zwierząt i Zoogeografii, Uniwersytet Wrocławski, msc.

Naskręt M. 1981. Prostoskrzydłe (Orthoptera), karaczany (Blattodea) i skorki (Dermaptera) Wałbrzycha i przyległych okolic. Praca magisterska wykonana w Zakładzie Systematyki Zwierząt i Zoogeografii, Uniwersytet Wrocławski, msc.

Pawlicki K. 2008. Fauna prostoskrzydłych Orthoptera wybranych środowisk doliny Warty w Poznaniu. Praca magisterska wykonana w Zakładzie Biologii i Ekologii Ptaków, Instytut Biologii Środowiska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, msc.

Prewysz-Kwinto K. 1979. Prostoskrzydłe (Orthoptera), karaczany (Blattodea) i skorki (Dermaptera) kserotermicznej murawy Starego Wołowa i okolic. Praca magisterska wykonana w Zakładzie Systematyki Zwierząt i Zoogeografii, Uniwersytet Wrocławski, msc.

Smolarska A. 2014. Różnorodność i taksonomia Orthoptera z rodzin Acrididae (szarańczakowate) i Tettigoniidae (pasikonikowate) południowej Małopolski. Praca magisterska wykonana w Muzeum Zoologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, msc.

Stasiewicz A. 1978. Prostoskrzydłe (Orthoptera), karaczany (Blattodea) i skorki (Dermaptera) Chocianowa i okolic. Praca magisterska wykonana w Zakładzie Systematyki Zwierząt i Zoogeografii, Uniwersytet Wrocławski, msc.

Szczepaniak J. M. 1983. Prostoskrzydłe (Orthoptera), karaczany (Blattodea) i skorki (Dermaptera) Borów Dolnośląskich i Pogórza Izerskiego. Praca magisterska wykonana w Zakładzie Systematyki Zwierząt i Zoogeografii, Uniwersytet Wrocławski, msc.

Wlazło J. 2008. Fauna prostoskrzydłych Orthoptera wybranych środowisk Glinki Szlacheckiej (Wielkopolska). Praca magisterska wykonana w Zakładzie Biologii i Ekologii Ptaków, Instytut Biologii Środowiska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, msc.

 

Ekspertyzy i raporty

Blicharski M., Brzezińska K., Kowalski M., Pawlikowski P., Piórkowski H., Szewczyk M. 2005. Wstępna waloryzacja przyrodnicza i propozycja kierunków ochrony przyrody poligonu w Lasach Rembertowsko–Okuniewskich. Cmok, Warszawa, Towarzystwo Przyrodnicze Bocian, Siedlce, ss. 1–148, msc.

Bobrowicz G., Konieczny K. 2004. Waloryzacja przyrodnicza gminy Trzebnica. Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody „pro Natura”, Wrocław, ss. 1–102, msc.

Cabała S., Gębicki C., Pierzgalski K., Zygmunt J. 2009. Stanowiska przyrodnicze Częstochowy. W: Rempała S. (red.). Przyroda Częstochowy – opracowanie. Urząd Miasta Częstochowy, Częstochowa, msc.

Gorczyca J., Herczek A., Rostański A. 1995. Waloryzacja przyrodnicza miasta Czeladzi. Zakład Badawczo-Usługowy „Ekos”, Katowice, msc.

Janowski P., Zieliński S., Ciechanowski M., Wikar Z. 2021. Inwentaryzacja zoologiczna do raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopalin ze złoża kruszywa naturalnego „Częstkowo – pola A i B”, gmina Kościerzyna, województwo pomorskie. Usługi Geologiczne Ewa Gurzęda, Gdynia: 1-36, mscr.

Kański M. 2017. Owady i inne bezkręgowce. W: Sikorska A., Kowalczuk F. (red.). Opracowanie przyrodnicze do raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko – Wydobywanie kopaliny – kruszywa naturalnego ze złoża „Gostomie XVI” zlokalizowanego na działkach nr 149, 150, 151 obręb Częstkowo oraz na działce nr 533 obręb Gostomie, gmina Kościerzyna, powiat kościerski. Lacerta. Gdynia: 12–13, msc.

Kański M. 2018. Opracowanie przyrodnicze do raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji i przeróbce kruszywa naturalnego ze złoża „Chrostkowo Nowe II”, położonego na terenie działek 99, 104, 108, 116/1, 116/2, 118, 120/3, 100, 202/2, 102/3, 139 w obrębie ewidencyjnym Chrostkowo Nowe, Gmnina Chrostkowo, Powiat Lipnowski, województwo kujawsko – pomorskie; nr 270, 269/1, 268/1 w obrębie ewidencyjnym Nowy Kobrzyniec, Gmina Rogowo, powiat rypiński, województwo kujawsko – pomorskie. EkoAuxilium, Miechucino. 1–29, msc.

Kutera M. 2012. Inwentaryzacja entomofauny na terenie SOO Natura 2000 – Ostoja Kroczycka. Wyniki, analiza, podsumowanie badań do roku 2012. Sprawozdanie dotyczące umowy NR22/projekt RPO 1066/03/2012 zawartej z Towarzystwem Miłośników Ziemi Zawierciańskiej. TMZZ, Warszawa–Zawiercie, ss. 1–20, msc.

Kutera M. 2013. Inwentaryzacja entomofauny na terenie SOO Natura 2000 – Ostoja Kroczycka. Wyniki, analiza, podsumowanie badań za lata 2012–2013. Sprawozdanie dotyczące umowy NR22/projekt RPO 1066/03/2012 zawartej z Towarzystwem Miłośników Ziemi Zawierciańskiej. TMZZ, Warszawa–Zawiercie, ss. 1–29, msc.

Kutera M. 2014. Stan entomofauny potoku Wodząca i jego przyległych terenów w Gminie Kroczyce. Gmina Kroczyce, Kroczyce, ss. 1–9.

Kutera M. 2015a. Inwentaryzacja florystyczno–faunistyczna. Węglewice, dz. ewid. 1505. Pelagius Consulting – Krzysztof Czechowski, Łódź, ss. 1–31, msc.

Kutera M. 2015b. Inwentaryzaja lepidopterologiczna modraszka telejusa Phengaris (Maculinea) teleius i modraszka nausitousa Phengaris (Maculinea) nausithous w alpejskim regionie biogeograficznym. Załącznik nr 1. Karty informacyjne o gatunkach motyli: modraszka telejusa Phengaris (Maculinea) teleius i modraszka nausitousa Phengaris (Maculinea) nausithous z poszczególnych monitorowanych stanowisk w alpejskim regionie biogeograficznym (polski rejon Karpat) wraz z dokumentacją fotograficzną i kartograficzną. GDOŚ, Warszawa: 45 ss. + 41 kart inf.: 241 ss., msc.

Kutera M. 2018. Opinia przyrodniczo–środowiskowa dotycząca wniosku Pani Ireny Arabei o Wydanie Warunków Zabudowy dla działek 13 i 15 obręb 7–12–02 usytuowanych w Warszawie Bielany przy ul. Estrady wraz z drogą dojazdową (działką o nr ew. 53 obręb 7–12–02). Oszczędny Dom – Irena Arabei, Warszawa, ss. 1–50 ss., msc.

Kutera M. 2019a. Ekspertyza przyrodnicza dotycząca przedsięwzięcia budowy stawów rybnych w Kaliszu Pomorskim (lokalizacja: działki nr 20/4, 20/18 i 43/1 obręb 2 Kalisz Pomorski). Warszawa–Kalisz Pomorski, ss. 1–53, msc.

Kutera M. 2019b. Ekspertyza przyrodnicza dotycząca zmiany lasu na użytek rolny, w miejscu istniejącego stawu rybnego w Kaliszu Pomorskim (lokalizacja: działka nr 21 obręb 2 Kalisz Pomorski). Warszawa–Kalisz Pomorski, ss. 1–44, msc.

Kutera M. 2019c. Inwentaryzacja florystyczno–faunistyczna na potrzeby utworzenia przedsięwzięcia stacji demontażu pojazdów (lokalizacja: Łódź, ul. Zakładowa, dz. ew.: 1127, 1128). Pelagius Consulting–Krzysztof Czechowski,  Łódź, msc.

Kutera M. 2019d. Inwentaryzacja florystyczno–faunistyczna na potrzeby utworzenia przedsięwzięcia stacji demontażu pojazdów (lokalizacja: Mikołajówek k. Łask, dz. ew. 466). Pelagius Consulting–Krzysztof Czechowski,  Łódź, msc.

Kutera M. 2020a. Ekspertyza przyrodnicza dotycząca przedsięwzięcia pozyskiwania piasku i żwiru ze złoża geologicznego Cichawy XXI dz. ew.: 156/4, 156/5 oraz częściowo 156/2 (gmina Sońsk, województwo mazowieckie). Centrum Geologii i Geotechniki. Warszawa–Ciechanów, ss. 1–40, msc.

Kutera M. 2020b. Inwentaryzacja przyrodnicza - flory i fauny na terenie Łodzi na potrzeby planowanej budowy jednopiętrowych domów o charakterze zabudowy szeregowej: ul. Śląska dz. ew.: 32. Pelagius Consulting – Krzysztof Czechowski. Warszawa – Łódź, 1–26, ss. msc.

Kutera M. 2020c. Inwentaryzacja przyrodnicza - flory i fauny na terenie przy ul. Arniki w Łodzi (dz. ewid.: 20/4, 20/2, 20/5, 23/1, 370/1 obręb W44 oraz terenu przyległego) na potrzeby planowanego przedsięwzięcia polegającego na odzyskiwaniu kruszywa i gruzu budowlanego. Pelagius Consulting – Krzysztof Czechowski. Warszawa–Łódź, ss. 1–27, msc.

Kutera M. 2021a. Inwentaryzacja flory i fauny dotyczącej budowy kompleksu Centrum Rozwoju Strykowa w Strykowie, przy ul. Polnej i Warszawskiej. Pelagius Consulting - Krzysztof Czechowski, Łódź: 1–31, msc.

Kutera M. 2021b. Inwentaryzacja flory i fauny na potrzeby realizacji przedsięwzięcia demontażu linii energetycznej napowietrznej z jednoczesnym przeniesieniem do gruntu jako linii energetycznej podziemnej w Łodzi, przy ul. Traktorowej, działki ewidencyjne: 5/7, 71/7, 81, 82, 128/14, wraz z otoczeniem (dz. ew. 53, 54/1, 55/1, 58, 58/3, 58/4, 81, 83/5). Pelagius Consulting-Krzysztof Czechowski, Łódź: 1-31, msc.

Kutera M. 2021c. Sprawozdanie przyrodnicze za rok 2021 pt. „Wykonanie monitoringu motyli i translokowanych okazów roślin w pobliżu drogi ekspresowej S7 odcinek granica województwa - Skarżysko Kamienna. DAGGAD - Dagmara Nowacka, GDDKiA, Warszawa, Kielce: 1-64, msc.

Kutera M. 2022a. Ekspertyza przyrodnicza dot. poszerzenia przedsięwzięcia pozyskiwania piasku i żwiru ze złoża geologicznego „Żuromino VIII” dz. ew: 174 (Żuromino, Gmina Stężyca, pow. kartuski, województwo pomorskie). Usługi Geologiczne Ewa Gurzęda, Gdynia: 1–35, msc.

Kutera M. 2022b. Ekspertyza przyrodnicza dot. przedsięwzięcia pozyskiwania piasku i żwiru ze złoża geologicznego „Żukowo” dz. ew: 11/4, 14 (obręb ewidencyjny: Żukowo, Gmina Naruszewo, pow. płocki, województwo mazowieckie). Usługi Geologiczne Ewa Gurzęda, Gdynia: 1–41, msc.

Kutera 2022c. Inwentaryzacja flory i fauny występującej na terenie dz. ew. 82/2 w miejscowości Gawrony, na potrzeby realizacji przedsięwzięcia polegającego na utworzeniu punktu zbierania i przetwarzania odpadów. Pelagius Consulting – Krzysztof Czechowski, Łódź: 1-15, msc.

Kutera M. 2022d. Sprawozdanie przyrodnicze za rok 2022 i podsumowanie za lata 2021-2022 pt. „ Wykonanie monitoringu motyli i translokowanych okazów roślin w pobliżu drogi ekspresowej S7 odcinek granica województwa – Skarżysko Kamienna. DAGGAD - Dagmara Nowacka, GDDKiA, Warszawa, Kielce: 1-73, msc.

Kutera M., Czechowski K. 2014. Inwentaryzacja florystyczno–faunistyczna. Łazisko koło Tomaszowa Mazowieckiego. W: Inwentaryzacja przyrodnicza. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w miejscowości Łazisko k/Tomaszowa Mazowieckiego, obejmująca budowę drogi dojazdowej oraz infrastrukturę techniczną. Gmina Tomaszów Mazowiecki, Europrojekt – Andrzej Kula, Bielsko–Biała, Pelagius Consulting–Krzysztof Czechowski, Madeły 4, ss. 1–42, msc.

Kutera M., Trela J., Woźniak A. 2013. Wstępne opracowanie entomologiczne (załącznik nr 3). W: Program wycinki drzew i krzewów na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią dla RZGW Kraków wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko dotyczącą zaplanowanych w tym programie działań – Etap I – pkt. a) do d). DHI, Pectore–Eco, Warszawa–Gliwice, msc.

Kutera M. Woźniak A., Wróbel D. 2021. Raport z prac terenowych wykonanych w ramach opracowania Planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Dolnego Sanu PLH180020 (część entomologiczna – ważki, chrząszcze, motyle). Pterido, RDOŚ, Jasło, Rzeszów: 1–138, msc.

Liana A. 2010. Operat ochrony owadów prostoskrzydłych (Orthoptera). W: Plan ochrony Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Krameko, ss. 245–264.

Misiuna Ł., Bidziński K., Bury D., Ciechanowski M., Chachuła P., Kozera A., Krajewska N., Melke A., Rozwałka R., Żurawlew P. 2021. Prostoskrzydłe [w:] Raport dotyczący wartości przyrodniczych i kulturowych działek o nr ewidencyjnym 2039/1; 2039/2; 2093/3 obręb Nowa Słupia na Łyścu w Świętokrzyskim Parku Narodowym. Stowarzyszenie Psychoedukacyjno-Przyrodnicze M.O.S.T., Kielce 2021: 32-34, msc.

Nejfeld P. 2018. Obszar Natura 2000 Rudniańskie Modraszki – Kajasówka PLH 120077 poza granicami Rudniańskiego Parku Krajobrazowego. Przedmioty ochrony, cele działań ochronnych. GDOŚ, RDOŚ, Warszawa, Kraków.

Przemyski A. (red.). 2017/2018. Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza Popradzkiego Parku Krajobrazowego na terenie gmin Krynica–Zdrój, Łabowa, Muszyna, Piwniczna–Zdrój, Rytro i Stary Sącz w ramach projektu pn. „Sposoby poszukiwania synergii pomiędzy dziedzictwem przyrodniczym Popradzkiego Parku Krajobrazowego, a jego rozwojem społeczno–gospodarczym obszaru oraz edukacja ekologiczna”. Część II. Kielce, ss. 1–120, msc.

Przemyski A., 2018. Inwentaryzacja przyrodnicza dla Kopalni Wapienia "Małogoszcz" Usługi Ekologiczne – Alojzy Przemyski, Kielce, 1–142, msc.

Przemyski A., Chmaruk A., Kuleta I., Wojdan D., Starus J., Przybylska J., Maniarski R., Gwardjan M. 2019. Inwentaryzacja przyrodnicza Zespołu przyrodniczo–krajobrazowego Grabina–Dalnia wraz z terenem przyległym. Usługi Ekologiczne – Alojzy Przemyski, TBOP. Kielce, 1–130, msc.

Szczepaniak W., Sępioł B., Kutera M., Błoński W. 2012. Raport o ocenie oddziaływania na środowisko planowanej inwestycji p. n. „Przebudowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN400 PN6.3 MPa; MOP6.0 MPa relacji Lubienia–Parszów wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. TBOP, Kielce, ss. 1–41, msc.

Woźniak A., Kutera M. 2008. Raport z inwentaryzacji entomologicznej przeprowadzonej w Nadleśnictwie Parciaki w lipcu 2008 oraz Podsumowanie całości badań entomologicznych prowadzonych w latach 2007–2008 w Nadleśnictwie Parciaki. Nadleśnictwo Parciaki, Budziska: ss. 1–13, msc.

Woźniak A., Kutera M. 2013a. Ekspertyza przyrodnicza na potrzeby opracowania projektów Planów Zadań Ochronnych (PZO) dla obszaru Natura 2000 – Ostoja Nadbużańska PLH 140011 dotycząca monitoringu wybranych gatunków owadów. EcoFalk–Michał Falkowski, Siedlce, RDOŚ Warszawa, RDOŚ Lublin, RDOŚ Białystok, msc.

Woźniak A., Kutera M. 2013b. Ekspertyza przyrodnicza na potrzeby opracowania projektów Planów Zadań Ochronnych (PZO) dla obszaru Natura 2000 – Ostoja Nadliwiecka PLH 140032 dotycząca monitoringu wybranych gatunków owadów. EcoFalk–Michał Falkowski, Siedlce, RDOŚ Warszawa, msc.

 

Strony i bazy internetowe

Bezkręgowce i ich rośliny żywicielskie i mieszkalne

www.facebook.com/groups/894165414351377

Chrząszcze i Motyle Polski

www.entomo.pl

Działkowicze i Ogrodnicy

www.facebook.com/groups/281468148718156

Fotogaleria

www.efotogaleria.pl

iNaturalist

www.inaturalist.org

Kochamy Polską Przyrodę

www.facebook.com/groups/151747718221314

Makrofotografia – Grzegorz Kolago

www.kolagen.wordpress.com

Observation.org

www.observation.org

Ornitho.pl

www.ornitho.pl

Owady i nie tylko - o przyrodzie przy kawie

www.facebook.com/groups/302004580320090

Prostoskrzydłe (Orthoptera) Polski

www.facebook.com/groups/2067331400149811

Przyrodnicy

www.facebook.com/groups/przyrodnicy

Wild Boar Channel – Koniki polne, świerszcze, pasikoniki / Grasshoppers, field crickets and bush-crickets

www.youtube.com/playlist?list=PL6HOL3YzSlgDd5xRUml6vtaLhdwMz4lFc