Źródła rekordów przedstawionych na mapach

 

Mapy rozmieszczenia poszczególnych gatunków prostoskrzydłych wykonano na podstawie 214 prac zestawionych poniżej oraz na podstawie zweryfikowanych niepublikowanych obserwacji dostarczonych przez autorów danych (459 osób). Łącznie w bazie zgromadzono dotychczas przeszło 30000 rekordów, na podstawie których wygenerowano mapki gatunkowe. Pokrycie terenu kraju obserwacjami przedstawiają poniższe mapki:

 

1. W bazie co najmniej jedna obserwacja w polu. 

 

2. Ilość rekordów w poszczególnych polach UTM.

 

3. Liczba gatunków w poszczególnych polach UTM.

 

 

 

Trwający dopiero dwa lata projekt ma znaczący wpływ na wzrost zainteresowania owadami prostoskrzydłymi, co się przekłada na przyrost gromadzonych w bazie obserwacji. Obrazuje to poniższy wykres:

 

 

 

Źródła danych literaturowych:

 

Aleksandrowicz O. 2017. First record of sickle–bearing bush–cricket Phaneroptera falcata (Poda, 1761) (Orthoptera, Phaneropteridae) in Middle Pomerania. Journal of Ecology and Protection of the Coastline 21: 87–90.

Baer W. 1909. Bemerkungen über Barbitistes constrictus Br. und Leptophyes albovittata Koll. Zeitschrift für Wissenschaftliche Insektenbiologie 5: 136–137.

Baran I. 1958. Badania nad prostoskrzydłymi (Orthoptera) łąk Zemborzyc i Wrotkowa (pow. Lublin). Annales Universitatis Mariae Curie–Skłodowska, C, 12: 199–211.

Bazyluk W. 1947. Szarańczaki (Orthoptera, Saltatoria) okolic Zwierzyńca (Zamojszczyzna). Fragmenta Faunistica 5: 123–137.

Bazyluk W. 1948. Przyczynek do fauny prostoskrzydłych (Orthoptera) i skorków (Dermaptera) woj. poznańskiego. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią 1: 154–159.

Bazyluk W. 1949. Prostoskrzydłe (Orthoptera) Siemienia (województwo lubelskie) i okolicy. Prace Komisji Biologicznej Wydziału Matematyczno–Przyrodniczego Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 12: 1–95.

Bazyluk W. 1949. Materiały do fauny Ziem Zachodnich. Prostoskrzydłe (Orthoptera) Ziemi Lubuskiej i Śląska. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią 2: 136–156.

Bazyluk W. 1950. Opaślik sosnowiec (Barbitistes constrictus Br. Watt.) na Ziemiach Zachodnich, jego rozmieszczenie w Polsce i nieco biologii. Polskie Pismo Entomologiczne 19: 213–220.

Bazyluk W. 1954. Badania nad prostoskrzydłymi (Orthoptera), karaczanami (Blattodea) i skorkami (Dermaptera) północno–zachodniej Polski. Prace Komisji Biologicznej Wydziału Matematyczno–Przyrodniczego Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 15: 131–147.

Bazyluk W. 1956. Uwagi dotyczące zmian zachodzących i zaobserwowanych w ostatnich latach w obrębie ortopterofauny. Polskie Pismo Entomologiczne 24(2): 113–121.

Bazyluk W. 1957. Nowe dla Polski lub rzadsze gatunki z rzędów Blattodea, Mantodea, Orthoptera i Dermaptera. Fragmenta Faunistica 7(10): 263–282.

Bazyluk W. 1978. Karaczany (Blattodea), prostoskrzydłe (Orthoptera) i skorki (Dermaptera) Pienin i góry Wżar. Fragmenta Faunistica 22: 7–50.

Bazyluk W., Liana A. 1970. Badania nad prostoskrzydłymi (Orthoptera) siedlisk kserotermicznych Polski. I–III. Fragmenta Faunistica 16(2): 11–20.

Bednarz S. 1953. Wzrost głowy larw Tettigonia viridissima L. (Saltatoria, Tettigoniidae) a hipoteza Dyara. Polskie Pismo Entomologiczne 23: 191–203.

Bednarz S. 1957. Z biologii Tachycines asynamorus Adel. (Orthoptera, Gryllacrididae). Polskie Pismo Entomologiczne 26: 191–204.

Bednarz S. 1967. Prostoskrzydłe (Orthoptera) Cedzyny i okolicy (pow. Kielce). Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Zeszyty Przyrodnicze 7: 79–86.

Bednarz S. 1976. Prostoskrzydłe (Orthoptera), karaczany (Blattodea) i skorki (Dermaptera) Doliny Baryczy. Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Zeszyty Przyrodnicze 16: 99–117.

Bednarz S. 1988. Orthoptera, Blattodea and Dermaptera of Trzebnicko–Ostrzeszowskie Hills. Acta Zoologica Cracoviensia 31: 363–382.

Bena W. 2012. Dzieje Puszczy Zgorzelecko–Osiecznickiej. F. H. Agat, Wydawnictwo ADREM, Zgorzelec, Jelenia Góra, ss. 1–344.

Blaik T. 2007. Nowe dane o Phaneroptera falcata (Poda, 1761) i innych gatunkach prostoskrzydłych (Orthoptera: Tettigoniidae, Catantopidae, Acrididae) ze Śląska i Sudetów Wschodnich. Przyroda Sudetów 10: 89–96.

Blicharski M., Brzezińska K., Kowalski M., Pawlikowski P., Piórkowski H., Szewczyk M. 2005. Wstępna waloryzacja przyrodnicza i propozycja kierunków ochrony przyrody poligonu w Lasach Rembertowsko–Okuniewskich. Cmok, Warszawa, Towarzystwo Przyrodnicze Bocian, Siedlce, ss. 1–148, msc.

Bobrowicz G., Konieczny K. 2004. Waloryzacja przyrodnicza gminy Trzebnica. Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody „pro Natura”, Wrocław, ss. 1–102.

Bocheński Z. 1960. Pokarm puchacza Bubo bubo (L.) w Pieninach. Acta Zoologica Cracoviensia 5(8): 311–332.

Bogucki Z. 1977. Zagadnienia biologii i ekologii szpaka (Sturnus vulgaris L.) oraz próba określenia jego roli w agrocenozach. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Seria Zoologia 6: 1–79.

Borkowski A. 1999. Der Warzenbeiβer – Decticus verrucivorus (Linnaeus, 1758) (Orthopteroidea: Saltatoria) in den Westsudeten. Przyroda Sudetów Zachodnich 2: 63–66.

Böhme W., Geissler P., Wagner P. 2011. A remarkable record of Phaneroptera falcata (Poda, 1761) (Saltatoria: Phaneropteridae) from north–eastern Poland. Bonn Zoological Bulletin 60(1): 109–111.

Bönsel A., Runze M. 2000. Ein Habitat der Rotflügeligen Schnarrschrecke (Psophus stridulus L. 1758) im nordöstlichen Polen. Articulata 15(1): 49–62.

Borowiak M., Liana A. 2009. Zmiany w faunie prostoskrzydłych (Orthoptera) w ciągu 50 lat istnienia Kampinoskiego Parku Narodowego. W: Andrzejewska A., Lubański A. (red.). Trwałość i efektywność ochrony przyrody w polskich parkach narodowych. Kampinoski Park Narodowy, Izabelin, ss. 373–385.

Brodacki M. 2012. Pierwsze stwierdzenie nabocznia Mecostethus parapleurus (Hagenbach, 1822) (Orthoptera, Acrididae) w Bieszczadach. Naturalia 1: 143–145.

Brodacki M. 2014 (2015). First records of the Large Cone–head Bush–cricket Ruspolia nitidula (Scopoli, 1786) (Orthoptera, Tettigoniidae) in Poland. Naturalia 3: 123–126.

Cabała S., Gębicki C., Pierzgalski K., Zygmunt J. 2009. Stanowiska przyrodnicze Częstochowy. W: Rempała S. (red.). Przyroda Częstochowy – opracowanie. Urząd Miasta Częstochowy, Częstochowa.

Chwiałkowski E. 2009. Fauna prostoskrzydłych Orthoptera wybranych środowisk doliny Środkowej Warty. Praca magisterska wykonana w Zakładzie Biologii i Ekologii Ptaków, Instytut Biologii Środowiska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, msc.

Ciach M., Tabor J. 2003. Stanowisko siodlarki Ephippiger ephippiger (Fiebig) – Orthoptera: Ephippigeridae na Nizinie Mazowieckiej. Kulon 8(2): 38–39.

Ciechanowski M., Kowalczyk J. K., Błażuk J. 2004. Waloryzacja rezerwatów roślinności kserotermicznej „Biała Góra”, „Kwidzyńskie Ostnice” i „Miłachowo” (woj. pomorskie) w oparciu o wybrane elementy fauny (Insecta, Amphibia, Reptilia, Aves, Mammalia). Przegląd Przyrodniczy 15(3–4): 83–108.

Ciechanowski M., Kowalczyk J. K., Błażuk J., Jaskuła R., Zieliński S. 2001. Wstępna inwentaryzacja i waloryzacja faunistyczna postulowanego rezerwatu przyrody „Przyjaźń” na Pojezierzu Kaszubskim. Rocznik Naukowy Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody „Salamandra” 5: 5–25.

Ciechanowski M., Kowalczyk J. K., Zieliński S. 2004. Niektóre inne grupy bezkręgowców (Porifera; Turbellaria; Hirudinea; Aranei; Insecta: Odonata, Orthoptera, Heteroptera, Homoptera, Neuroptera, Coleoptera, Lepidoptera, Diptera). W: Ciechanowski M., Fałtynowicz W., Zieliński S. (red.). Przyroda projektowanego rezerwatu „Dolina Mirachowskiej Strugi” na Pojezierzu Kaszubskim. Acta Botanica Cassubica 4: 90–97.

Ciechanowski M., Kowalczyk J. K., Przesmycka A., Wójcik C. 2008. Fortyfikacje Grodziska w Gdańsku jako ostoja różnorodności fauny w krajobrazie wielkomiejskim. W: Indykiewicz P., Jerzak L., Barczak T. (red.). Fauna miast. Ochronić różnorodność biotyczną w miastach. SAR „Pomorze”, Bydgoszcz, ss. 547–555.

Czader B., Wiśniewski M. 2014. Owady. W: Mysłajek R. W. (red.). Monografia przyrodnicza Góry Bucze. Gmina Brenna, Brenna, ss. 67–75.

Czechowski P., Jędro G., Orzechowski R. 2017. Nowe stanowiska nadobnika włoskiego Calliptamus italicus (Linnaeus, 1758) (Orthoptera, Acrididae, Calliptaminae) w województwie lubuskim. Przegląd Przyrodniczy 28(2): 127–129.

Czechowski P., Adamski M., Dubicka A., Wasylków E. 2018. Kolejne obserwacje Leptophyes punctatissima (Bosc, 1792) (Orthoptera, Tettigoniidae) w województwie lubuskim. Przegląd Przyrodniczy 19(3): 97–100.

Demel K. 1924. Nad Wigrami. Szkice naturalisty. Biblioteka Przyrodnika, T. 2–5, Cieszyn, ss. 1–130.

Eichler B. 1889. Korespondencyja Wszechświata, Wszechświat 8(50): 802.

Gawałek M., Dudek K., Ekner–Grzyb A., Kwieciński Z., Śliwowska J. H. 2014. Ecology of the field cricket (Gryllidae: Orthoptera) in farmland: the importance of livestock grazing. North–Western Journal of Zoology 10(2): 325–332.

Górka A. 2008. Fauna prostoskrzydłych Orthoptera wybranych środowisk okolic Moraska. Praca magisterska wykonana w Zakładzie Biologii i Ekologii Ptaków, Instytut Biologii Środowiska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, msc.

Grobelny S. 1975. Badania nad karaczanami (Blattodea), prostoskrzydłymi (Orthoptera) i skorkami (Dermaptera) Nadleśnictwa Baszków w pow. krotoszyńskim. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Seria C – Zoologia 27: 123–140.

Grobelny S. 1987. Dalsze stanowiska podłatczyna dwubarwnego Metrioptera (Bicolorana) bicolor (Philippi) (Orthoptera, Tettigoniidae) w województwie szczecińskim. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Seria C – Zoologia 35: 33–40.

Grobelny S., Naskręcki P. 1989. Leptophyes punctatissima (Bosc, d’Antic, 1792) (Orthoptera, Tettigoniidae) w Polsce. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Seria C – Zoologia 38: 137–140.

Grobelny S., Tryjanowski P. 1997. Długoskrzydła forma Metrioptera roeselii var. diluta (Charpentier, 1825) (Orthoptera: Tettigoniidae) na Słowińskim Wybrzeżu Bałtyku. Wiadomości Entomologiczne 16(2): 116.

Grobelny S., Tryjanowski P. 2002. Skaczą, grają i fruwają, czyli świerszcze, pasikoniki i… prusaki. W: Wiesiołowski J. (red.). Wśród zwierząt i roślin. Kronika Miasta Poznania 3: 126–134.

Grobelny S., Żurawlew P., Kutera M., Brodacki M., Kupczyk M., Gwardjan M., Radzikowski P., Itczak A., Czyżewski Sz. 2019. Kolejne stanowiska nadrzewka południowego Meconema meridionale Costa, 1860 (Orthoptera: Tettigoniidae) w Polsce. Przegląd Przyrodniczy 30(3): 27–37.

Grochowska S. 1928. Wykaz Prostoskrzydłych (Orthoptera, Saltatoria) z okolic Gostynina. Rozprawy i Wiadomości z Muzeum im. Dzieduszyckich 10: 72–81.

Gruhl K. 1929. Tier– und Pflanzenwelt des Kreises Grünberg in Schlesien und seiner näheren Umgebung. Grünberg, ss. 415–419.

Gruhl K. 1930. Nachträge zur Tier– und Pflanzenwelt des Kreises Grünberg. Grünberger Hauskalender (1931). Grünberg, 21: 83–85.

Gruhl K. 1931. Nachträge zur Tier– und Pflanzenwelt des Kreises Grünberg. Grünberger Hauskalender (1932). Grünberg, 22: 43–45.

Grzywacz B., Heller K.–G., Warchałowska–Śliwa E., Karamysheva T. V., Chobanov D. P., 2017. Evolution and systematics of Green Bush–crickets (Orthoptera: Tettigoniidae: Tettigonia) in the Western Palaearctic: testing concordance between molecular, acoustic and morphological data. Organisms Diversity & Evolution 17: 213–228.

Gwardjan M. 2012. Nowe stanowiska trajkotki czerwonej Psophus stridulus (Linnaeus, 1758) (Orthoptera, Acrididae) na Wyżynie Małopolskiej. Naturalia 1: 150–151.

Gwardjan M., Sępioł B., Brodacki M. 2014 (2015). Nowe stanowiska świerszczyka szarego Modicogryllus frontalis (Fieber, 1844) (Orthoptera, Gryllidae) na Wyżynie Małopolskiej. Naturalia 3: 127–129.

Haber A. 1953. Opaślik sosnowiec Barbitisces constrictus Br. Watt. (Locustidae, Orth.). Roczn. Nauk. Leśn. 20: 3–91.

Heller K.–G., Orci K. M., Grein G., Ingrisch S. 2004. The Isophya species of Central and Western Europe (Orthoptera: Tettigonoidea: Phaneropteridae). Tijdschrift voor Entomologie 147: 237–258.

Holc J. (red.). 2017. Przyroda toruńskiego poligonu. Toruń.

Hospers A. 1996. Grasshoppers of Bialowieza, Eastern Poland near Bialystok. [http://www.uw-organisatic.nl/grasshopper/grasshoppers Bialowieza poland.htm].

Imiela A., Depa Ł., Simka M. 2016. Nowe stanowisko Miramella alpina (Kollar, 1833) (Orthoptera, Catantopidae) w Beskidach Zachodnich. Acta Entomologica Silesiana 24(online 023): 1–4.

Iorgu I. Ş, Heller K.–G. 2013. The bush–cricket Isophya kraussii (Orthoptera: Phaneropteridae): bioacoustics, distribution and description of a new subspecies from Romania. Zootaxa 3640(2): 258–269.

Jarčuška B., Kaňuch P., Krištín A. 2015. Orthoptera and Mantodea assemblages of East Carpathian Mts (Central Europe). Folia Faunistica Slovaca 20(2): 167–182.

Jatulewicz I., Gębicki C. 2003. Drugie stanowisko Nemobius sylvestris (Bosc d’Antic, 1792) (Orthoptera, Grylloidea, Gryllidae) w Polsce. Acta Entomologica Silesiana 9–10: 57–60.

Kaczmarek B., Knapik K. 1974. Prostoskrzydłe (Orthoptera), karaczany (Blottodea) i skorki (Dermaptera) Wielkopolskiego Parku Narodowego. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Seria C – Zoologia 27: 69–82.

Kadej M., Dobosz R., Martyniak K., Regner J., Dolata P. T., Smolis A., Tarnawski D. 2018. Nowe stwierdzenia modliszki zwyczajnej Mantis religiosa religiosa (Linnaeus, 1758) (Insecta: Mantodea) na Śląsku oraz w Południowej Wielkopolsce. Acta Entomologica Silesiana 26(online 042): 1–9.

Kamiński P. 1984. Pokarm kawki (Corvus monedula) w rozwoju gniazdowym. Notatki Ornitologiczne 24(3–4): 167–175.

Kapuściński S. 1951. Nowe stanowisko śpieszka cieplarnianego Tachycines asynamorus Adel. (Orthoptera, Locustidae) na ziemiach polskich. Polskie Pismo Entomologiczne 20: 100–101.

Kaszyca N., Masłowski A., Taszakowski A. 2018. Nowe dane na temat rozmieszczenia Myrmecophilus acervorum (Orthoptera, Myrmecophilidae) w Polsce. Acta Entomologica Silesiana 26(online 029): 1–6.

Kaszyca N., Velasquez W., Taszakowski A. 2017. Rozmieszczenie i biologia Myrmecophilus acervorum (Orthoptera, Myrmecophilidae) w Polsce. W: Bieniasz M. et al. (eds.). International Conference of Natural and Medical Sciences: Young Scientists, PhD Students and Students 1 to 3 of December 2017, Lublin, Poland. MEDtube Science Dec, 2017; Vol. 5(4) Suppl.: 122–123.

Kata K. 2005. Nowe stanowisko szarańczy wędrownej Locusta migratoria L. w Polsce. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 61(2): 100–102.

Kéler S. 1923. Z wycieczki entomologicznej do Puszczy Białowieskiej. Rozprawy i Wiadomości z Muzeum im. Dzieduszyckich 7–8: 207–211.

Kieruzel M. 1995. Zarys biologii świerszcza domowego Acheta domesticus L. Wszechświat 96: 247–250.

Kočárek P. 2000. Orthopteroides insects (Orthoptera, Blattaria, Dermaptera) of the Polesie National Park and its surroundings. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 19(1): 89–97.

Koerth A. 1914. Beiträge zur Fauna der Umgegend von Schwerin a. W. Zeitschrift der Naturwissenschaftlichen Abtelilung 70(21): 19–22.

Kopij G. 2006. Katalog fauny bezkręgowców Śląska Opolskiego. II: Invertebrata. Przyroda Śląska Opolskiego 12: 31–35.

Kowalczyk J. K. 2004. Urbanizacja polany Bernadowo zagrożeniem dla interesujących owadów. Gawron 2(31): 7–12.

Kowalczyk J. K., Kurzac T. 2003. Owady chronione, zagrożone i rzadkie Ogrodu Botanicznego w Łodzi. Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów 12: 207–217.

Kowalczyk J. K., Kurzac T. 2003. Autostrada zagrożeniem dla rzadkich owadów. Przyroda Polski Środkowej 6: 23–25.

Kowalczyk J. K., Kurzac T. 2006. Zagrożone, rzadkie i interesujące gatunki owadów w Parku Krajobrazowym Wzniesień Łódzkich. Przyroda Polski Środkowej 8: 32–39.

Kowalczyk J. K., Kurzac T. 2007. Chronione, zagrożone i rzadkie gatunki owadów w rezerwacie Polana Siwica w Bolimowskim Parku Krajobrazowym. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 63(4): 60–69.

Kowalczyk J. K., Kurzac T., Soszyński B. 2009. Porobnica paskowana Amegilla quadrifasciata (Villers, 1789) (Hymenoptera, Apoidea) – nowe stanowisko rzadkiej polilektycznej pszczoły w Polsce. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 65(3): 231–233.

Kowalczyk J. K., Nadolski J. 2006. Wstępne wyniki badań owadów w trzech wybranych obiektach chronionych Parku Krajobrazowego Międzyrzecza Warty i Widawki. Przyroda Polski Środkowej 8: 44–48.

Kowalczyk J. K., Twerd L. 2011. Aculeata and other interesting insects of empty land in the city of Gdynia (Poland). W: Indykiewicz P., Jerzak L., Boehner J., Kavanagh B. (eds.). Urban Fauna. Studies of animal biology, ecology and conservation in European cities. UTP Bydgoszcz, ss. 261–267.

Kowalczyk J. K., Watała C. 1990. Przyczynek do poznania entomofauny projektowanego Suchedniowsko–Oblęgorskiego Parku Krajobrazowego. Rocznik Świętokrzyski 17: 173–180.

Kozikowski A. 1927. Opaślik sosnowiec (Barbitisces constrictus Br.) jako nowy szkodnik sosny. Polskie Pismo Entomologiczne 6: 33–48.

Koźmiński Z. 1925. Ökologische Untersuchungen an Orthopteren des Urwalds von Białowieża. Bull. Int. Acad. Pol. Cl. Mat. Nat., B: 447–475.

Krasucki A. 1928. Szkodniki owadzie na plantacjach buraków cukrowych w połud.–wsch. Polsce w latach 1921–1928. Polskie Towarzystwo Entomologiczne 7: 201–206.

Krištín A., Jarčuška B., Dorková M., Kaňuch P. 2019. First record of Pholidoptera transsylvanica (Orthoptera, Tettigonidae) in Poland. Entomological News 128(4): 377–383.

Krzemieniewski W. 1933. Przyczynek do flory i fauny powiatu siedleckiego. Bibl. Reg. Naucz. Szkół Powsz. w Siedlcach, Siedlce, ss. 1–22.

Kubacka M. 1956. Materiały do fauny prostoskrzydłych (Orthoptera) powiatu konińskiego (woj. poznańskie). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Poznańskiego, Biologia 1: 59–67.

Kuntze R. 1930. Przyczynek do znajomości fauny szarańczaków (Orthoptera) południowej Polski. Polskie Pismo Entomologiczne 9: 99–103.

Kuravova K. 2014. Orthopteran fauna of Hel Peninsula in Poland. Fragmenta Faunistica 57(1): 41–46.

Kurzac T. 1990. Osobliwości faunistyczne projektowanego Sulejowskiego Parku Krajobrazowego. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 46(2–3): 62–72.

Kutera M. 2007a. Bezkręgowce. [w:] Dzierża P. (red.). Program lokalnej współpracy na rzecz ochrony obszaru Natura 2000 – Bagno Całowanie. PL2004/IB/EN-03. MŚ, NFOŚiGW, UE. Warszawa: 93–98.

Kutera M. 2007b. Ochrona czynna na torfowisku „Bagno Całowanie”. ZPKMChiB – Otwock, GRAF – Henryk Czerski, Warszawa, 15 ss.

Kutera M. 2009. Ochrona fauny. [w:] Czylok A., Kutera M., Ślusarczyk M., Tyc A., Waga J. M. Skały Kroczyckie i Podlesickie – ochrona bioróżnorodności i krajobrazu. TMZZ, Zawiercie, Wydział Nauk o Ziemi UŚ, Sosnowiec, 67.

Kutera M. 2012a. Entomofauna terenów objętych zabiegami czynnej ochrony w rezerwacie przyrody Góra Zborów na Wyżynie Częstochowskiej. W: Tyc A., Mierczyk–Sawicka M., Skwara A. (red.). Zachowanie unikatowych walorów przyrodniczych Wyżyny Krakowsko–Częstochowskiej poprzez racjonalnie prowadzoną gospodarkę na obszarach chronionych. Materiały I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, Podlesice, 14–15 czerwca 2012. RDOŚ, Wydz. Nauk o Ziemi UŚ. Katowice–Sosnowiec, ss. 21–25.

Kutera M. 2012b. Inwentaryzacja entomofauny na terenie SOO Natura 2000 – Ostoja Kroczycka. Wyniki, analiza, podsumowanie badań do roku 2012. Sprawozdanie dotyczące umowy NR22/projekt RPO 1066/03/2012 zawartej z Towarzystwem Miłośników Ziemi Zawierciańskiej. TMZZ, Warszawa–Zawiercie, ss. 1–20, msc.

Kutera M. 2013. Inwentaryzacja entomofauny na terenie SOO Natura 2000 – Ostoja Kroczycka. Wyniki, analiza, podsumowanie badań za lata 2012–2013. Sprawozdanie dotyczące umowy NR22/projekt RPO 1066/03/2012 zawartej z Towarzystwem Miłośników Ziemi Zawierciańskiej. TMZZ, Warszawa–Zawiercie, ss. 1–29, msc.

Kutera M. 2014. Stan entomofauny potoku Wodząca i jego przyległych terenów w Gminie Kroczyce. Gmina Kroczyce, Kroczyce, ss. 1–9.

Kutera M. 2015a. Inwentaryzacja florystyczno–faunistyczna. Węglewice, dz. ewid. 1505. Pelagius Consulting – Krzysztof Czechowski, Łódź, ss. 1–31, msc.

Kutera M. 2015b. Inwentaryzaja lepidopterologiczna modraszka telejusa Phengaris (Maculinea) teleius i modraszka nausitousa Phengaris (Maculinea) nausithous w alpejskim regionie biogeograficznym. Załącznik nr 1. Karty informacyjne o gatunkach motyli: modraszka telejusa Phengaris (Maculinea) teleius i modraszka nausitousa Phengaris (Maculinea) nausithous z poszczególnych monitorowanych stanowisk w alpejskim regionie biogeograficznym (polski rejon Karpat) wraz z dokumentacją fotograficzną i kartograficzną. GDOŚ, Warszawa: 45 ss. + 41 kart inf.: 241 ss., msc.

Kutera M. 2018. Opinia przyrodniczo–środowiskowa dotycząca wniosku Pani Ireny Arabei o Wydanie Warunków Zabudowy dla działek 13 i 15 obręb 7–12–02 usytuowanych w Warszawie Bielany przy ul. Estrady wraz z drogą dojazdową (działką o nr ew. 53 obręb 7–12–02). Oszczędny Dom – Irena Arabei, Warszawa, ss. 1–50 ss., msc.

Kutera M. 2019a. Ekspertyza przyrodnicza dotycząca przedsięwzięcia budowy stawów rybnych w Kaliszu Pomorskim (lokalizacja: działki nr 20/4, 20/18 i 43/1 obręb 2 Kalisz Pomorski). Warszawa–Kalisz Pomorski, ss. 1–53, msc.

Kutera M. 2019b. Ekspertyza przyrodnicza dotycząca zmiany lasu na użytek rolny, w miejscu istniejącego stawu rybnego w Kaliszu Pomorskim (lokalizacja: działka nr 21 obręb 2 Kalisz Pomorski). Warszawa–Kalisz Pomorski, 1–44, msc.

Kutera M. 2019c. Inwentaryzacja florystyczno–faunistyczna na potrzeby utworzenia przedsięwzięcia stacji demontażu pojazdów (lokalizacja: Łódź, ul. Zakładowa, dz. ew.: 1127, 1128). Pelagius Consulting–Krzysztof Czechowski,  Łódź, msc.

Kutera M. 2019d. Inwentaryzacja florystyczno–faunistyczna na potrzeby utworzenia przedsięwzięcia stacji demontażu pojazdów (lokalizacja: Mikołajówek k. Łask, dz. ew.: 466). Pelagius Consulting–Krzysztof Czechowski,  Łódź, msc.

Kutera M., Czechowski K. 2014. Inwentaryzacja florystyczno–faunistyczna. Łazisko koło Tomaszowa Mazowieckiego. W: Inwentaryzacja przyrodnicza. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w miejscowości Łazisko k/Tomaszowa Mazowieckiego, obejmująca budowę drogi dojazdowej oraz infrastrukturę techniczną. Gmina Tomaszów Mazowiecki, Europrojekt – Andrzej Kula, Bielsko–Biała, Pelagius Consulting–Krzysztof Czechowski, Madeły, ss. 1–42, msc.

Kutera M., Trela J., Woźniak A. 2013. Wstępne opracowanie entomologiczne (załącznik nr 3). W: Program wycinki drzew i krzewów na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią dla RZGW Kraków wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko dotyczącą zaplanowanych w tym programie działań – Etap I – pkt. a) do d). DHI, Pectore–Eco, Warszawa–Gliwice, msc.

Kwiatkowska B. 1980. Prostoskrzydłe (Orthoptera) i skorki (Dermaptera) Kotliny Milickiej i Pojezierza Drawskiego. Praca magisterska wykonana w Zakładzie Systematyki Zwierząt i Zoogeografii, Uniwersytet Wrocławski, msc.

La Baume W. 1910. Ueber Vorkommen und Lebensweise von Barbitistes constrictus Br. (Orth. Locust.) Zeitschrift für Wissenschaftliche Insektenbiologie 6: 104–107.

La Baume W. 1911. Orthopterologischen aus Westpreussen. Entomologische Rundschau 28: 158–159.

Leonhardt W. 1935. Beiträgr zur Kennts der Odonaten– und Orthopterenfauna der südlichen Neumark. Märkische Tierwelt 1(3): 97–105.

Lewartowski Z. 1986. Spadek liczebności kraski Coracias garullus we wschodniej Wielkopolsce. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 42(3): 27–34.

Liana A. 1966. Prostoskrzydłe (Orthoptera) Mazowsza. Fragmenta Faunistica 12(16): 239–280.

Liana A. 1973. Prostoskrzydłe (Orthoptera) w siedliskach kserotermicznych rejonu dolnej Wisły i dolnej Odry. Fragmenta Faunistica 19(5): 55–114.

Liana A. 1975. Świerszcze (Orthoptera, Grylloidea) Polski. Fragmenta Faunistica 20: 179–210.

Liana A. 1976. Prostoskrzydłe (Orthoptera) siedlisk kserotermicznych na Wyżynie Małopolskiej. Fragmenta Faunistica 20(25): 469–558.

Liana A. 1977. Prostoskrzydłe (Orthoptera) województwa bydgoskiego i toruńskiego. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Seria C – Zoologia 30: 85–98.

Liana A. 1978. Prostoskrzydłe (Orthoptera) w siedliskach kserotermicznych Wyżyny Lubelskiej. Fragmenta Faunistica 23(8): 83–135.

Liana A. 1981. Prostoskrzydłe (Orthoptera) w siedliskach kserotermicznych Pojezierza Mazurskiego. Fragmenta Faunistica 25(27): 479–510.

Liana A. 1982. Badania nad prostoskrzydłymi (Orthoptera) siedlisk kserotermicznych na Dolnym Śląsku. Fragmenta Faunistica 27(3): 21–38

Liana A. 1990. Rozprzestrzenienie i ekologia prostoskrzydłych (Orthoptera) w Górach Świętokrzyskich. Fragmenta Faunistica 33(14): 203–246.

Liana A. 1993. Występowanie rzadkiego pająka – tygrzyka Argiope bruennichi na Roztoczu. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 49(2): 49–53.

Liana A. 1994. Prostoskrzydłe (Orthoptera) Roztocza. Fragmenta Faunistica 37(5): 141–165.

Liana A. 2000.  Prostoskrzydłe (Orthoptera), karaczany (Blattodea) i skorki (Dermaptera). Flora i Fauna Pienin – Monografie Pienińskie 1: 151–154.

Liana A. 2002. Fauna prostoskrzydłych (Orthoptera) Lasów Janowskich. Nowy Pamiętnik Fizjograficzny 1(1): 53–66.

Liana A. 2010. Operat ochrony owadów prostoskrzydłych (Orthoptera). W: Plan ochrony Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Krameko, ss. 245–264.

Liana A. 2012. Materiały do poznania fauny prostoskrzydłych (Orthoptera) Beskidu Żywieckiego. Nowy Pamiętnik Fizjograficzny 7: 7–23.

Liana A. 2013. Orthopterans (Orthoptera) of the Tatra Mountains and Podhale (Poland). Fragmenta Faunistica 56(2): 113–129.

Liana A., Armatys P. 2015. Prostoskrzydłe (Orthoptera) Gorców i Gorczańskiego Parku Narodowego. Ochrona Beskidów Zachodnich 6: 70–84.

Liana A., Michalcewicz J. 2014. Meconema meridionale Costa, 1860 (Orthoptera: Tettigonioidea: Meconematidae) – the first record in Poland. Polish Journal of Entomology 83(3): 181–188.

Liana A., Wawer W. 2019. New data on the occurrence and macroptery of Eumodicogryllus bordigalensis (Latreille, 1804) (Orthoptera: Gryllidae) in Poland and in other parts of the species range. Polskie Pismo Entomologiczne 88(2): 137–148.

Łęgowski D., Kuńka A. 2006. Materials to the distribution of protected, rare and endangered insects species in the Stobrawa Landscape Park. Opole Scientific Society Nature Journal 39: 57–60.

Łomnicki M. 1876. Materyjały do fauny szarańczaków galicyjskich. Sprawozdanie Komisyi Fizyograficznéj 10: 1–14.

Merkel F. W. 1941. Beiträge zur Heuschreckenfauna Schlesiens. Mitteilungen der Deutschen Entomologischen Gesellschaft 10(1–2): 12–17.

Mielczarek S., Grobelny S. 2018. Stanowiska sinicy nadbrzeżnej Aiolopus thalassinus (Fabricius, 1781) (Orthoptera, Acrididae) we wschodniej Wielkopolsce. Przegląd Przyrodniczy 29(1): 118–124.

Moczulska W. 1979. Prostoskrzydłe (Orthoptera) Ziemi Lubuskiej. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Seria C – Zoologia 32: 45–58.

Münchberg P. 1938. Einige Stichproben zur Orthopterenfauna der Kreise Schwerin (Warthe) und Landsberg (Warthe). Abh. Ber. Grenzmärk. Ges. Nat. Wiss. Abt. 12: 43–48.

Naskręcki P. 1992. Owady prostoskrzydłe (Insecta, Orthoptera).W: Kostrzewski A. (red.). Wielkopolski Park Narodowy, człowiek i środowisko – wybrane problemy. Morena. Prace i Materiały Wielkopolskiego Parku Narodowego 1: 34–35.

Naskręcki P. 1993. Owady prostoskrzydłe. W: Mirek Z., Piękoś–Mirkowa H. (red.). Przyroda Kotliny Zakopiańskiej, poznanie, przemiany, zagrożenia i ochrona. Tatry i Podtatrze 2. Tatrzański Park Narodowy, Kraków–Zakopane, ss. 279–280.

Nejfeld P. 2018. Obszar Natura 2000 Rudniańskie Modraszki – Kajasówka PLH 120077 poza granicami Rudniańskiego Parku Krajobrazowego. Przedmioty ochrony, cele działań ochronnych. GDOŚ, RDOŚ, Warszawa, Kraków.

Okoń D., Gębicki C., Majchrzak B., Witkowska E. 2014. Walory przyrodnicze Łąk Niegowonickich. W: Parusel J. B. Regionalne czerwone listy zagrożenia w ochronie zasobów przyrody – ich rola i znaczenie oraz stan i potrzeby. Konferencja naukowa z okazji jubileuszu 20–lecia CDPGŚ, 26 listopada 2014, Katowice. Streszczenia referatów i posterów: 49.

Okulewicz J. 1991. Pokarm piskląt potrzosa (Emberiza schoeniclus) w środowisku stawów hodowlanych. Ptaki Śląska 8: 1–17.

Olbrycht T., Ćwikowska B. 2015. Pierwsze stwierdzenie świerszcza polnego Gryllus campestris Linnaeus, 1758 (Orthoptera, Grillidae) w Bieszczadzkim Parku Narodowym. Roczniki Bieszczadzkie 23: 387–391.

Olejniczak M. 2007. Gmina Sieroszewice. Przyroda – historia – zabytki. Urząd Gminy w Sieroszewicach.

Orzechowski R. 2009. Obserwacje wybranych gatunków prostoskrzydłych (Orthoptera) w południowej części województwa lubuskiego. Przegląd Przyrodniczy 20(1–2): 45–50.

Orzechowski R., Wasielewski H. 2015. Entomofauna. W: Pukacz A., Pełechaty M. (red.). 30 lat – Łagowsko–Sulęciński Park Krajobrazowy – różnorodność ekologiczna i gatunkowa. ZPKWL, ss. 202–216.

Orzechowski R., Wasielewski H. 2016. Owady Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego – pozostałe grupy. W: Maciantowicz M. (red.). 20 lat – Gryżyński Park Krajobrazowy – monografia przyrodnicza. ZPKWL, ss. 180–195.

Panagiotopoulou  H., Baca  M., Baca  K., Sienkiewicz  P., Ślipiński  P., Żmihorski  M. 2016. Genetic identification of a non–native species introgression into wild population of the field cricket Gryllus campestris (Orthoptera: Gryllidae) in Central Europe. European Journal of Entomology 113: 446–455.

Pastrykiewicz M., Pastrykiewicz H. 2019. Nowe stanowisko nadobnika włoskiego Calliptamus italicus (Linnaeus, 1758) (Orthoptera: Acrididae) na Śląsku. Fragmenta Naturae 52: 15–17.

Pawlicki K. 2008. Fauna prostoskrzydłych Orthoptera wybranych środowisk doliny Warty w Poznaniu. Praca magisterska wykonana w Zakładzie Biologii i Ekologii Ptaków, Instytut Biologii Środowiska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, msc.

Pawłowski J. 2011. Tachycines asynomorus Adelung, 1902. W: Głowaciński Z., Okarma H., Pawłowski J., Solarz W. (red.). Gatunki obce w faunie Polski. Instytut Ochrony Przyrody, Polska Akademia Nauk, Kraków, ss. 220–222.

Pax F. 1920. Beitrag zur Orthopterenfauna Schlesiens. Zeitschrift für Wissenschaftliche Insektenbiologie 16(3–4): 41–42.

Pętal J. 1961. Materiały do znajomości mrówek (Formicidae) Lubelszczyzny (I–IV). Fragmenta Faunistica 9(12): 135–151.

Poliński W. 1922. Drobne notatki ortopterologiczne. Annales Zoologici Musei Polonici Historiae Naturalis 1(2–3): 148–151.

Poliński W., Demel K. 1921. Notatki z wycieczki zoologicznej na jeziora kujawskie. Pamiętnik Fizjograficzny 26: 1–9.

Pongrácz A. 1922. Przyczynki do fauny prostoskrzydłych Polski. Annales Zoologici Musei Polonici Historiae Naturalis 1(2–3): 124–136.

Przemyski A. (red.). 2017/2018. Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza Popradzkiego Parku Krajobrazowego na terenie gmin Krynica–Zdrój, Łabowa, Muszyna, Piwniczna–Zdrój, Rytro i Stary Sącz w ramach projektu pn. “Sposoby poszukiwania synergii pomiędzy dziedzictwem przyrodniczym Popradzkiego Parku Krajobrazowego, a jego rozwojem społeczno–gospodarczym obszaru oraz edukacja ekologiczna”. Część II. Kielce, ss. 1–120.

Rada S., Trnka F. 2016. First record of Modicogryllus frontalis (Orthoptera, Grillidae) from the Baltic coast. Fragmenta Faunistica 59(1): 47–50.

Rębiś M. 1998. Zmiany liczebności i rozmieszczenia oraz elementy biologii rozrodu kraski (Coracias garrulus) w Puszczy Kozienickiej. Kulon 3(1): 67–73.

Ruszkowski J. W. 1933. Wyniki badań nad szkodliwą fauną Polski na podstawie materiałów z lat 1919–1930. Rocznik Ochrony Roślin 1(1–3): 1–567.

Sępioł B. 2012. Nowe stanowiska nadobnika włoskiego Calliptamus italicus (Linnaeus, 1758) (Orthoptera, Catantopidae) na Wyżynie Małopolskiej. Naturalia 1: 148–149.

Sępioł B., Dudzik K., Mandziak M. 2012. Populacja lęgowa żołny Merops apiaster na Wyżynie Sandomierskiej w latach 2001–2012. Naturalia 1: 71–86.

Simm K. 1926. O nowym dla południowo–zachodniej Polski rzekomym szkodniku cieplarnianym Tachycines asynomorus Adel. Ogrodnictwo, Kraków, ss. 1–11.

Smolis A., Malkiewicz A., Adamski A. 2009. Nowe dane o ekspansji długoskrzydlaka Phaneroptera falcata (Poda, 1761) (Orthoptera: Ensifera: Tettigoniidae) na Śląsku. Przyroda Sudetów 12: 57–60.

Sobuś T., Sikora D. 2012. Elementy ekologii żerowania srokosza Lanius excubitor w krajobrazie rolniczym Podkarpacia. Ptaki Podkarpacia 12: 103–110.

Smreczyński S. 1901. Przyczynek do fauny galicyjskich szarańczaków. Sprawozdania Komisji Fizyograficznej Akademii Umiejętności 35: 67–72.

Sokołowski J. 1928. Fauna owadów prostoskrzydłych (Orthoptera) województwa poznańskiego. Prace Komisji Matematyczno–Przyrodniczej Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 4: 97–168.

Sokołowski J. 1939. Gryllus frontalis Fieb. bei Poznań. Polskie Pismo Entomologiczne 16/17: 167.

Sokołowski J. 1949. Motyle dzienne (Rhopalocera) okolic Zagnańska w Górach Świętokrzyskich. Prace Komisji Biologicznej Wydziału Matematyczno–Przyrodniczego Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 12: 123–135.

Sokołowski J. 1960. Pasikoniki. Nasza Księgarnia, Warszawa, 76 ss.

Sosnowski J., Chmielewski S. 1996. Breeding biology of the Roller Coracias garrulus in Puszcza Pilicka Forest (Central Poland). Acta Ornithologica 31(2): 119–131.

Stobiecki S. A. 1883. Do fauny Babiéj góry. Sprawozdanie z wycieczek entomologicznych na Babią górę w latach 1879 i 1880. Sprawozdanie Komisyi Fizjograficznéj 17: 1–84.

Stolarz P., Fogel A., Fogel P., Stolarz E., Stolarz J., 2011. Rezerwat Bagno Jacka – monografia przyrodnicza. Centrum Ekologii Człowieka, Warszawa, ss. 1–61.

Stolarz P., Stolarz J. 2009. Wychodnie limonitu z interesującą entomofauną w Dolinie Dolnej Pilicy. Kulon 14: 147–148.

Szczepaniak W., Sępioł B., Kutera M., Błoński W. 2012. Raport o ocenie oddziaływania na środowisko planowanej inwestycji p. n. „Przebudowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN400 PN6.3 MPa; MOP6.0 MPa relacji Lubienia–Parszów wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. TBOP, Kielce, ss. 1–41, msc.

Szeliga–Mierzeyewski W. 1928. Dermaptera et Orthoptera Polonica (Notatka tymczasowa). Rozprawy i Wiadomości z Muzeum im. Dzieduszyckich 10: 59–65.

Szeliga–Mierzeyewski W. 1930. Prostoskrzydłe okolic Wierzbinka (woj. kieleckie). Polskie Pismo Entomologiczne 9: 208–212.

Szulczewski J. 1926. Materiały do fauny szarańczaków (Orthoptera) Wielkopolski. Polskie Pismo Entomologiczne 5: 87–89.

Szymczakowski W. 1957. Występowanie Acheta frontalis (Fieb.) (Orthoptera, Gryllidae) na Wyżynie Małopolskiej. Polskie Pismo Entomologiczne 26: 109–122.

Szymkiewicz M., Szymkiewicz E. 2015. Stanowiska długoskrzydlaka sierposza Phaneroptera falcata (Poda, 1761) (Orthoptera: Tettigonidae) w makroregionie Pojezierze Mazurskie (Polska Północno–Wschodnia). Kulon 20: 135–139.

Szymkowiak P., Tryjanowski P., Winiecki A., Grobelny S., Konwerski S. 2005. Habitat differences in the food composition of the wasp–like spider Argiope bruennichi (Scop.) (Aranei: Araneidae) in Poland. Belgian Journal of Zoology 135(1): 33–37.

Śpiewakowska F. 1966. Niektóre pasikoniki z okolic Koszalina. Zapiski Koszalińskie 2(26): 102–103.

Taszakowski A., Kolak G., Imiela A. 2013. Nowe stanowisko Myrmecophilus acervorum (Panzer, 1799) (Orthoptera, Myrmecophilidae) w Polsce. Acta Entomologica Silesiana 21: 5–8.

Theuerkauf J., Rouys S. 2006. Do Orthoptera need human land use in Central Europe? The role of habitat patch size and linear corridors in the Białowieża Forest, Poland. Biodiversity and Conservation 15: 1497–1508.

Theuerkauf J., Rouys S., Grein G., Becker A. 2005. New records of Orthoptera in the Bieszczady Mountains (Southeast Poland) with special regard to the genus Isophya. Fragmenta Faunistica 48(1): 9–14.

Tończyk G., Soszyńska–Maj A., Jażdżewska T., Klasa A., Jaskuła R. 2010. Materiały do znajomości owadów Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich. Jętki (Ephemeroptera), prostoskrzydłe (Orthoptera), pluskwiaki (Hemiptera), wielkoskrzydłe (Megaloptera), gryzki (Psocoptera) i błonkówki (Hymenoptera). W: Jaskuła R., Tończyk G. (red.). Owady (Insecta) Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich, Dyrekcja PKWN, Mazowiecko–Świętokrzyskie Towarzystwo Ornitologiczne, Łódź, ss. 187–195.

Torka V. 1909. Ein Kieferinsekt aus dem Ordnung der Orthopteren. Zeitschrift für Wissenschaftliche Insektenbiologie 5: 217–220.

Turzyński M. 2018. Przyczynek do poznania letniego składu pokarmu puszczyka Strix aluco z parku w Dukli w Beskidzie Niskim. Ptaki Podkarpacia 14: 101–107.

Urbański J. 1931. Materiały do fauny owadów prostoskrzydłych województwa poznańskiego. Polskie Pismo Entomologiczne 10: 50–59.

Wanat M., Białooki P. 1997. Polysarcus denticauda (Charpentier, 1825) – gatunek pasikonika (Orthoptera: Tettigonioidea: Phaneropteridae) nowy w faunie Polski. Wiadomości Entomologiczne 16(2): 115–116.

Warchałowska–Śliwa E., Maryańska–Nadachowska A. 1995. Cytogenetic studies of the genus Tettigonia (Orthoptera, Tettigonioidea, Tettigoniinae). I. C–bands and NOR's activity. Folia Biologica 43: 29–34.

Warchałowska–Śliwa E., Maryańska–Nadachowska A., Kostia D. 1992. Prostoskrzydłe (Orthoptera) Wyżyny Krakowsko–Częstochowskiej. Prądnik 5: 161–180.

Warchałowska–Śliwa E., Chobanov D. P., Grzywacz B., Maryańska–Nadachowska A. 2008. Taxonomy of the Genus Isophya (Orthoptera, Phaneropteridae, Barbitistinae): Comparison of Karyological and Morphological Data. Folia Biologica 56(3–4): 227–241.

Waszek A. A. 1931. Przyczynki do znajomości owadów w okolicach Katowic–Ligoty. Czas. Przyr. Ilustr. 5: 224–227.

Wilk T., Michalczuk W., Brochocki S., 2014. Pierwsze stwierdzenia długoskrzydlaka sierposza Phaneroptera falcata (Orthoptera: Tettigoniidae) na Pomorzu Zachodnim. Przegląd Przyrodniczy 25(3): 66–68.

Wlazło J. 2008. Fauna prostoskrzydłych Orthoptera wybranych środowisk Glinki Szlacheckiej (Wielkopolska). Praca magisterska wykonana w Zakładzie Biologii i Ekologii Ptaków, Instytut Biologii Środowiska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, msc.

Wołyńska J. 1975. Prostoskrzydłe (Orthoptera), karaczany (Blattodea) i skorki (Dermaptera) niektórych biotopów leśnych Wielkopolskiego Parku Narodowego. Polskie Pismo Entomologiczne 45: 397–413.

Woźniak A., Kutera M. 2008. Raport z inwentaryzacji entomologicznej przeprowadzonej w Nadleśnictwie Parciaki w lipcu 2008 oraz Podsumowanie całości badań entomologicznych prowadzonych w latach 2007–2008 w Nadleśnictwie Parciaki. Nadleśnictwo Parciaki, Budziska: ss. 1–13, msc.

Woźniak A., Kutera M. 2013. Ekspertyza przyrodnicza na potrzeby opracowania projektów Planów Zadań Ochronnych (PZO) dla obszaru Natura 2000 – Ostoja Nadbużańska PLH 140011 dotycząca monitoringu wybranych gatunków owadów. EcoFalk–Michał Falkowski, Siedlce, RDOŚ Warszawa, RDOŚ Lublin, RDOŚ Białystok, msc.

Woźniak A., Kutera M. 2013b. Ekspertyza przyrodnicza na potrzeby opracowania projektów Planów Zadań Ochronnych (PZO) dla obszaru Natura 2000 – Ostoja Nadliwiecka PLH 140032 dotycząca monitoringu wybranych gatunków owadów. EcoFalk–Michał Falkowski, Siedlce, RDOŚ Warszawa, msc.

Zacher F. 1907. Beitrag zur Kenntnis der Orthopteren Schlesiens. Zeitschrift für Wissenschaftliche Insektenbiologie 3: 179–185, 211–217.

Zacher F. 1913. Nachtrag zur Kenntnis der schlesischen Orthopteren. Zeitschrift für Wissenschaftliche Insektenbiologie 9: 161–163.

Zajcev F. A. 1908. K entomofaune okrestnostej Novoj Aleksandrij, Ljublinskoj gub. Rus. Ent. Obozr. 8: 155–158.

Zeller P. C. 1856. Orthoptera europaea auctore L. H. Fischer. Entomologische Zeitung 17: 18–27.

Żurawlew P. 2009. Stanowiska długoskrzydlaka sierposza Phaneroptera falcata (Poda, 1791) (Orthoptera, Tettigoniidae) w powiecie pleszewskim w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 20(1–2): 110–113.

Żurawlew P., Grobelny S. 2012. Prostoskrzydłe (Orthoptera) powiatu pleszewskiego (województwo wielkopolskie). Przegląd Przyrodniczy 23(4): 77–96.

Żurawlew P., Grobelny S. 2016. Występowanie Leptophyes punctatissima (Bosc, 1792) (Orthoptera, Tetiigoniidae) w Polsce. Przegląd Przyrodniczy 27(1): 107–112.

Żurawlew P., Grobelny S., Markiewicz E. 2019. Nowe dane o skorkach (Dermaptera), prostoskrzydłych (Orthoptera), karaczanach (Blattodea) i modliszkach (Mantodea) powiatu pleszewskiego (Nizina Wielkopolsko–Kujawska). Przegląd Przyrodniczy 30(2): 49–57.

Żurawlew P., Grobelny S., Orzechowski R. 2017. Ekspansja długoskrzydlaka sierposza Phaneroptera falcata (Poda, 1791) (Orthoptera: Tettigoniidae) w Polsce. Przegląd Przyrodniczy 28(2): 39–62.

Żurawlew P., Michalczuk W., Aftyka S., Długosz I., Gargoła W., Kusal K., Kusal B., Mazepa J., Mazgaj Sz., Mielczarek S., Przybyłowicz Ł., Szymański P. 2019. Występowanie szarańczy wędrownej Locusta migratoria (Linnaeus, 1758) (Orthoptera: Acrididae) w Polsce w latach 2011–2017. Przegląd Przyrodniczy 30(1): 66–76.

 

Strony internetowe:

 

www.efotogaleria.pl

www.entomo.pl

www.facebook.com/groups/2067331400149811/about/

www.facebook.com/groups/281468148718156/about/

www.facebook.com/groups/302004580320090/about/

www.inaturalist.org